Kerkdiensten | Kijk en luister via
kerkdienstgemist.nl

8:45 ,10.45 en 16.30 uur dienst

400 Jaar Dordt, Oud of Goud

400 Jaar Dordt, Oud of Goud De Synode van Dordrecht was een door de Nederduits Gereformeerde Kerk belegde kerkvergadering van 1618-1619. In 2018/19 is dat 400 jaar geleden, reden waarom IKOON dit


jaar daaraan aandacht schenkt.
Als belangrijkste ‘wapenfeiten’ van Dordt ziet IKOON:
- de opstelling van de Dordtse Kerkorde;
- de opstelling van de Dordtse Leerregels;
- de opdracht tot het maken van de Statenvertaling.
In het vorige kerkblad is al vermeld dat IKOON een gespreksavond organiseert met prof. dr. Wim
Verboom. Hij heeft onlangs de Dordtse Leerregels hertaald en voorzien van kanttekeningen.
Datum: 26 februari a.s.
Plaats: Opstandingskerk, Hoefslag 132.
Aanvangstijd: 20.00 uur, zaal open 19.45 uur.
Prof. Verboom zal spreken over de betekenis van de Dordtse Leerregels in de
gereformeerde/reformatorische traditie en voor geloven in deze tijd. Daarbij komen actuele vragen
die jongeren en ouderen hebben aan de orde.
Deze avond zal er ook ruimschoots gelegenheid zijn om met Prof. Verboom en met aanwezigen
onderling in gesprek te gaan.
Daarom: Een mooie avond voor oud en jong voor geloofsopbouw. Hartelijk welkom.
IKOON heeft onder meer als doelstelling om vanuit het gereformeerd belijden studie te maken van
actuele onderwerpen en daarover als leden van verschillende kerken met elkaar van gedachten te
wisselen. Eerder organiseerde IKOON activiteiten zoals een debatavond over 500 jaar Reformatie
(2016) en een herdenkingsbijeenkomst over de bekende theoloog en verzetsheld Dietrich
Bonhoeffer (2015).
Contactpersonen voor IKOON :
Ies van den Akker (Nijkerk-Oost)
Arie Satter (Nijkerk-West)

Vul hier uw eigen inhoud in.