Kerkdiensten | Kijk en luister via
kerkdienstgemist.nl of kerkomroep.nl

9:30 uur online dienst

FEEST IN OOSTENRIJK – Klaas Rozema bevestigd als missionair predikant –

Op zondag 14 oktober 2018 waren er flink wat gasten in de Evangelisch-Reformierte Kirche van Rankweil. In een feestelijke kerkdienst werd Klaas Rozema bevestigd als predikant voor Innsbruck.

Daar wil de kerk van Rankweil de komende jaren onder Gods zegen een bijbelgetrouwe gemeente stichten. Al sinds een aantal jaren leefde dat verlangen ook bij Klaas. Hij antwoordde dan ook met een volmondig ‘ja’ op de vraag of hij zich door God geroepen voelt. Daarna legden de drie aanwezige predikanten van de ERKWB en een ouderling van de Morgensterkerk te Zoetermeer hem de handen op om Klaas zo Gods zegen te geven.

Als dominee hield Klaas daarna zijn intredepreek over de voetwassing door Jezus uit Johannes 13. Hierbij betrok hij ook Johannes 14:23: “Wanneer iemand Mij liefheeft, zal hij zich houden aan wat Ik zeg, mijn Vader zal hem liefhebben en Wij zullen bij hem komen en bij hem wonen.” Plannen maken is hoort onvermijdelijk bij gemeentestichting, maar wezenlijk is dat we Jezus Christus volgen door te dienen, lief te hebben en te vergeven.

Na de dienst waren er drie korte toespraken.
Christina Grimmon sprak namens de SSRO de dank uit dat de HERE predikanten geeft om in Oostenrijk het Evangelie te verkondigen. Zij overhandigde aan Klaas Rozema het avondmaalstel van de opgeheven GKV van Zuidwolde (Groningen). Het is een mooi gebaar dat deze set in de nieuw op te richten gemeente gebruikt zal worden: als christenen zijn we met elkaar verbonden over landsgrenzen heen.
De hervormde Morgensterkerk te Zoetermeer ondersteunt vanuit Nederland het missionaire werk in Innsbruck. Namens deze gemeente overhandigde Peter Grimmon aan Klaas een sleutel. Het staat symbool voor de verkondiging van het evangelie én voor de ruimte van waaruit Klaas Rozema zondags het evangelie wil verkondigen. Voor de huur van deze ruimte wil de Morgenstergemeente de benodigde middelen bijeen brengen.
Tot slot sprak Hans ten Klooster van de IRS (In de Rechte Straat. Hij bemoedigde Klaas met woorden uit Jozua 1 en overhandigde hem een aantal Duitstalige Bijbels om in Innsbruck te gebruiken.

Er waren niet alleen veel gasten in Rankweil op 14 oktober. Het was ook een internationaal gezelschap met mensen uit Oostenrijk, Zwitserland, Duitsland, Italië en Nederland. Het is wonderlijk te zien hoe God in de harten van al die mensen werkt en aan zijn koninkrijk bouwt.

De gereformeerde kerken in Oostenrijk zijn klein en ontvangen vanuit Nederland steun van SSRO (Stichting Steun Reformatie Oostenrijk).
De komende vier jaar heeft de SSRO aan de kerk van Rankweil zo’n 50 leden) toegezegd om het grootste deel van de kosten van ‘Innsbruck’ te dragen.
Daarvoor is € 36.000 per jaar aan extra inkomsten nodig.

Mocht u ook hart voor de mensen in Oostenrijk en Innsbruck hebben en het werk van Klaas willen steunen, dan stellen we uw eenmalige of vaste gift zeer op prijs. Onze tweede SSRO-rekening is speciaal voor de gemeenteprojecten in Innsbruck en Graz (per zomer 2019) bestemd, nl.
NL34 RABO 0312 8935 07
t.n.v. SSRO Hasselt
o.v.m. ‘ERKWB Innsbruck’

Ds. Ernst Leeftink – bestuurslid SSRO

Meer informatie over Gods werk in de Alpen vindt u op www.ssro.nl.

Vul hier uw eigen inhoud in.