Kerkdiensten | Kijk en luister via
kerkdienstgemist.nl

8:45 ,10.45 en 16.30 uur dienst

Toerustingscursus voor Ambtsdragers en belangstellenden

Hierbij nodigen wij u uit om deel te nemen aan de Toerustingscursus voor Ambtsdragers die gehouden zal worden in het najaar van 2019. De cursus is bedoeld voor (nieuwe) ambtsdragers en gemeenteleden die belangstelling hebben voor het ambt van ouderling of diaken.

Deze cursus wordt namens de GKv classis Amersfoort georganiseerd voor de GKv-, CG-, en NG- kerken in de classes Amersfoort en Hilversum.
In zes bijeenkomsten behandelen we de essentie van het ambtelijk werk. Naast een algemene introductie over de ambten en het voeren van gesprekken, komen pastoraat, diaconaat, gemeenteopbouw, goed bestuur en (kerk-)recht aan de orde. Daarmee krijgen de cursisten een goed beeld van het ambtswerk en praktisch inzicht in de taken en functies van de ambten. Het accent ligt op de persoonlijke aanpak van het ambtelijk werk.
Het volgende filmpje geeft een impressie van de cursus: http://youtu.be/mfDhmQuPJAE
De data voor de cursus van 2019 zijn:
maandagavonden 9-16-23-30 september en 7 oktober (19.30- 22.00 uur) en zaterdagmorgen 14 september (9.00- 13.00 uur). De cursus vindt plaats in kerkgebouw De Fontein, Bikkersweg 7 te Bunschoten.

Als ondersteuning van de cursus ontvangen alle deelnemers het boek: ‘De praktijk van de ambten, Handboek voor ambtsdragers’ dat speciaal voor deze cursus is ontwikkeld. Dit boek bespreekt de zes hoofdonderwerpen van de cursus en geeft daarnaast veel praktische informatie.
De kosten voor deelname aan de cursus inclusief het boek schatten we op €40,- per deelnemer. In de regel worden deze kosten gedragen door uw gemeente. Overleg hierover vooraf met uw kerkenraad.

Aanmelden kan tot uiterlijk 1 augustus via de volgende link: aanmeldingsformulier
of door de volgende URL te gebruiken in de browser: https://tinyurl.com/yy6v2xqf
Voor vragen over de cursus kunt u contact opnemen met Wim de Haan (wdeh@kpnplanet.nl) of Hetty Wijma (hwwijmahidding@kpnplanet.nl ).

Namens de Deputaten Toerusting Ambtsdragers,

Hetty Wijma- Hidding

Vul hier uw eigen inhoud in.