Kerkdiensten | Kijk en luister via
kerkdienstgemist.nl

8:45 uur 10.45 uur en 16.30 uur dienst

Psam 121

Ik sla mijn ogen op naar de bergen, waar komt mijn hulp vandaan? Mijn hulp komt van de HEER die hemel en aarde gemaakt heeft. - Psalm 121

Vul hier uw eigen inhoud in.

‘Nakomelingen van Jakob, kom mee, laten wij leven in het licht van de Heer’.
Ik bid dat God ervoor zal zorgen dat we zijn wil doen, en dat Jezus Christus ons daarbij zal helpen. Alle eer aan God, voor altijd en eeuwig! Amen.

DECEMBER

- Gedicht

Zwakke zon aan duisternis ontkomen,
over een blinde muur van tijd, maakt
van deze namiddag een ingekleurde
staalgravure. Okergeel de bomen op
het plein; hardroze de trottoirs.
Van korte duur is dit stadsgezicht.
Maar puur zoals het, voor wij
hier kwamen wonen, ook al
eens geweest moet zijn.

Daarna het zwoegen van de winternacht
waarin gestommel van een laatste trein,
een hemel openscheurend met de kracht
van een geboorte. Voor onze deur alvast
drie koffers uit het oosten, onverwacht.

Paul Gellings
uit: Antiek fluweel. De Arbeiderspers, Amsterdam, 1997

Vul hier uw eigen inhoud in.

WEEK 51

Psam 121

Ik sla mijn ogen op naar de bergen, waar komt mijn hulp vandaan? Mijn hulp komt van de HEER die hemel en aarde gemaakt heeft.

Lees meer
Psalm 121
‘Nakomelingen van Jakob, kom mee, laten wij leven in het licht van de Heer’.
Ik bid dat God ervoor zal zorgen dat we zijn wil doen, en dat Jezus Christus ons daarbij zal helpen. Alle eer aan God, voor altijd en eeuwig! Amen.

Adventslicht

Jesaja 2:5 - ‘Nakomelingen van Jakob, kom mee, laten wij leven in het licht van de Heer’.


Prachtig om in de adventsweken telkens bij het licht van de Heer (Jesaja) te mogen stilstaan.

‘Het volk dat in duisternis ronddoolt ziet een schitterend licht’. Jes. 9:1.
‘Dan is het licht van de maan als het licht van de zon, en het zonlicht wordt ver-zeven-voudigd, als het licht van zeven dagen tegelijk’. Jes. 30:26.
‘… ik neem je in dienst voor mijn verbond met de mensen en maak je tot een licht voor alle volken’. ‘Duisternis verander ik in licht’. Jes. 42:6 en 16.
‘Ik zal je maken tot een licht voor alle volken, opdat de redding tot aan de einden der aarde reikt’. Jes. 49:6.
‘Dan breekt je licht door als de dagenraad… dan zal je licht in het donker schijnen…’
Jes. 58:8 en 10.
‘Sta op en schitter, je licht is gekomen, over jou schijnt de luister van de Heer. Volken laten zich leiden door jouw licht, koningen door de glans van je schijnsel. De Heer zal je voor altijd licht geven en je God zal voor je schitteren’. Jes. 60:1, 3 en 19.

Een prachtige belofte van onze trouwe God werd vervuld: Jezus, Het Licht der wereld.
O, kerstnacht… het Licht verscheen in onze duisternis.
Verblindende ster. Een Koning die een Knecht wil zijn!

Laten wij dan leven in het licht van die Heer!
‘Ik zal getuigen van uw heerlijk licht,
Van al de wonderen die Gij hebt verricht,
Opdat men alom spreke van uw kracht,
En roeme in uw overwinningsmacht.

Vul hier uw eigen inhoud in.

WEEK 51

Psam 121

Ik sla mijn ogen op naar de bergen, waar komt mijn hulp vandaan? Mijn hulp komt van de HEER die hemel en aarde gemaakt heeft.

Lees meer
Psalm 121
Ik bid dat God ervoor zal zorgen dat we zijn wil doen, en dat Jezus Christus ons daarbij zal helpen. Alle eer aan God, voor altijd en eeuwig! Amen.

Laat uw wil gedaan worden, in de hemel en op de aarde.

Hebreeën 13:21 - Ik bid dat God ervoor zal zorgen dat we zijn wil doen, en dat Jezus Christus ons daarbij zal helpen. Alle eer aan God, voor altijd en eeuwig! Amen.

Als ik dit stukje uit Hebreeën 13 lees, doet me dat denken aan het ‘Onze Vader’.
Dat wij Gods wil doen. Maar dat lukt ons uit onszelf niet. Dat kan alleen met hulp van onze redder Jezus Christus. En als we dat doen, zal God steeds meer de eer krijgen!

Onze Vader in de hemel,
Geef dat we u eren, dat we gericht zijn op u.
Geef dat we mee mogen helpen aan de komst van uw nieuwe wereld.
Geef dat Jezus Christus ons zal helpen om uw wil te doen.
Leer ons vertrouwen dat u elke dag geeft wat we nodig hebben.
Dank voor uw vergeving door Jezus Christus. En help ons om anderen en ook onszelf te vergeven.
Bescherm ons tegen de verleidingen en aanvallen van satan.
Want u bent koning van hemel en aarde!
U bent machtig, bij u is alles mogelijk!
U bent geweldig! Voor altijd. Amen

Vul hier uw eigen inhoud in.

WEEK 51

Psam 121

Ik sla mijn ogen op naar de bergen, waar komt mijn hulp vandaan? Mijn hulp komt van de HEER die hemel en aarde gemaakt heeft.

Lees meer
Psalm 121
‘Nakomelingen van Jakob, kom mee, laten wij leven in het licht van de Heer’.

SUB FINEM

-

SUB FINEM
En nu nog maar alleen
het lichaam los te laten –
de liefste en de kinderen te laten gaan
alleen nog maar het sterke licht
het rode, zuivere van de late zon
te zien, te volgen – en de eigen weg te gaan.
Het werd, het was, het is gedaan.

Vul hier uw eigen inhoud in.

WEEK 51

Psam 121

Ik sla mijn ogen op naar de bergen, waar komt mijn hulp vandaan? Mijn hulp komt van de HEER die hemel en aarde gemaakt heeft.

Lees meer
Psalm 121
‘Nakomelingen van Jakob, kom mee, laten wij leven in het licht van de Heer’.
Ik bid dat God ervoor zal zorgen dat we zijn wil doen, en dat Jezus Christus ons daarbij zal helpen. Alle eer aan God, voor altijd en eeuwig! Amen.

Het zegengebed

Marcus 7: 41 - Hij nam de vijf broden en de twee vissen, keek omhoog naar de hemel, sprak het zegengebed uit,

Toen ze verder aten nam Jezus een brood, sprak het zegengebed uit, brak het brood en gaf de leerlingen ervan. Mattheus 26: 26

Deze week is het dankdag.
Danken leer je van Jezus. Steeds als hij bij een maaltijd het brood uitdeelt ( en dat doet hij vaak) begint hij met een zegengebed, of een dankgebed.
Het Joodse zegengebed, de ‘Baracha’ is een vaste formulering, voor een zegengebed voor de maaltijd.
Het begint altijd met: ‘Gezegend bent u, HEER onze God, koning van het heelal’.
En daarna volgt waar je God voor dankt: ‘Die graan op de aarde doet groeien.’
Of: ‘die alles geschapen heeft en ons van voedsel voorziet.’
Zo laat Jezus ons zien dat we in alles afhankelijk zijn van zijn hemelse Vader. En dat we voor ons dagelijks brood, de gewone dingen, God moeten danken.


Vul hier uw eigen inhoud in.

WEEK 51

Psam 121

Ik sla mijn ogen op naar de bergen, waar komt mijn hulp vandaan? Mijn hulp komt van de HEER die hemel en aarde gemaakt heeft.

Lees meer
Psalm 121
‘Nakomelingen van Jakob, kom mee, laten wij leven in het licht van de Heer’.
Ik bid dat God ervoor zal zorgen dat we zijn wil doen, en dat Jezus Christus ons daarbij zal helpen. Alle eer aan God, voor altijd en eeuwig! Amen.

31 oktober - Hervormingsdag - Reformation Day

Psalm 46:8 - ‘De Heer van de hemelse machten is met ons, onze burcht is de God van Jakob’.

Of zoals Luther het zei:
Een vaste burcht is onze God,
een schild en zwaard in ’t strijden.
Zijn hulp zal ons bevrijden
uit drukkend leed en dreigend lot.

‘Genade door geloof alleen’. Dat was de kern van de boodschap van Maarten Luther op die bewogen dag in 1517 toen Luther zijn 95 stellingen publiceerde tegen situaties in de Rooms-Katholieke kerk.
Eén van zijn opmerkelijke uitspraken is ook: ‘We willen allemaal graag eenheid, maar het middel om tot eenheid te komen, zoekt niemand. Dat middel is de wederkerige liefde’.

1517 – breuk in de kerk; 1944 – breuk in de kerk, nu 75 jaar geleden; 1967 - breuk in de kerk, 450 jaar na Hervormingsdag. Verootmoediging past ons als kinderen van God.
Nu werken én bidden we aan en om die wederkerige liefde, die zo bepalend is voor de eenheid van christenen. In eigen gemeente, in het proces van samengaan tussen GKV en NGK. Maar ook breder. Ook het Vaticaan constateert ‘een opmerkelijk grote mate van gemeenschappelijk denken’ over de kerk tussen de verschillende christelijke kerken.
‘Genade door geloof alleen én wederkerige liefde’ is wat ons kan verbinden als christenen!
Geen eenheidsworst, wel veelkleurigheid, waarin we elkaar kunnen herkennen als Verbondskinderen. Dan zijn we weer bij Luthers uitgangspunt, ruim 500 jaar later!
We bidden hierbij om zegen, waarbij onze God een vaste burcht is. Nu en in de toekomst!

‘De Heer van de hemelse machten is met ons, onze burcht is de God van Jakob’.

Vul hier uw eigen inhoud in.

WEEK 51

Psam 121

Ik sla mijn ogen op naar de bergen, waar komt mijn hulp vandaan? Mijn hulp komt van de HEER die hemel en aarde gemaakt heeft.

Lees meer
Psalm 121
‘Nakomelingen van Jakob, kom mee, laten wij leven in het licht van de Heer’.
Ik bid dat God ervoor zal zorgen dat we zijn wil doen, en dat Jezus Christus ons daarbij zal helpen. Alle eer aan God, voor altijd en eeuwig! Amen.

Leer mij langzamer te lopen, Heer.

Psalmen 131:2 - ‘Ik ben stil geworden, ik heb mijn ziel tot rust gebracht’.

Zoek je rust? Dan ben je niet de enige in onze samenleving. Wat een haast, wat een druk. Loop je de hele dag op je tenen om maar te voldoen aan de eisen die aan je gesteld worden? Of die je misschien wel aan jezelf stelt? Steeds presteren, succesvol zijn, er goed uitzien, een druk en goed gevuld sociaal leven. Jíj bent verantwoordelijk voor je eigen succes en je eigen geluk. De maakbare mens.
Maar dat lukt misschien als je een heel intelligent mens bent en je in zeer gunstige omstandigheden leeft. De meesten van ons leven in een slagveld van verwachtingen die anderen aan je stellen. Maar kun je er zomaar mee ophouden?
God wil je rust geven. Hij wil je tot echt mens maken. Je mag zijn kind zijn. Zoek dus je rust bij Hem.
Moet je dan als mens weer jagen, maar nu om God te vinden in plaats van succes? Nee, God is naar ons toegekomen, in Jezus Christus. Jezus brengt de verbinding met God, in Christus zijn we kinderen van God. En alles wat Hij vraagt is dat je Hem gaat volgen, gaat wandelen in zijn spoor. Dat is een leerweg, je leven lang. Maar dat is wel echt mens zijn: kind van de Vader in het spoor van de Zoon door de kracht van de Geest.

Leer mij langzamer te lopen, Heer. Breng het haastige slaan van mijn hart tot rust doordat het stil wordt in mijn ziel. Leer mij langzamer te leven, Heer en geef me de wens diep in de eeuwige grond te wortelen, opdat ik groei naar mijn ware bestemming. (Anselm Grün, Mijn Gebedenboek (2011), 78)
Leer me langzamer te lopen,
om een bloem te zien,
een paar woorden te wisselen met een vriend,
een hond te aaien,
een paar zinnen in een boek te lezen.
Leer mij langzamer te leven, Heer
en geef me de wens
diep in de eeuwige grond te wortelen,
opdat ik groei naar mijn ware bestemming.
(Anselm Grün, Mijn Gebedenboek (2011), 78)

Vul hier uw eigen inhoud in.

WEEK 51

Psam 121

Ik sla mijn ogen op naar de bergen, waar komt mijn hulp vandaan? Mijn hulp komt van de HEER die hemel en aarde gemaakt heeft.

Lees meer
Psalm 121
‘Nakomelingen van Jakob, kom mee, laten wij leven in het licht van de Heer’.
Ik bid dat God ervoor zal zorgen dat we zijn wil doen, en dat Jezus Christus ons daarbij zal helpen. Alle eer aan God, voor altijd en eeuwig! Amen.

Wonderen

Psalm 111:4 - Hij stelde een gedenkdag in voor zijn wonderen, genadig en liefdevol is de HEER.

Het grootste wonder is natuurlijk dat Jezus opstond uit de dood en ons het eeuwige leven gaf! Daar denken we iedere zondag aan en daar horen we over in de kerk. Maar er staan nog veel meer wonderen in de Bijbel. Johannes zegt: “Maar deze zijn opgeschreven opdat je gelooft.”
En God doet nog steeds wonderen aan mensen die het willen zien. God heeft er een gedenkdag voor in gesteld. Om het aan elkaar door te geven, je te verwonderen, elkaar blij te maken, elkaar te bemoedigen.
Vertel elkaar maar de mooie verhalen over wat God gedaan heeft in je leven: de wonderen van hem. Juist op zondag. Die dag is er speciaal voor.
Daar word je blij van. Zo genadig en liefdevol is de HEER.


Vul hier uw eigen inhoud in.

WEEK 51

Psam 121

Ik sla mijn ogen op naar de bergen, waar komt mijn hulp vandaan? Mijn hulp komt van de HEER die hemel en aarde gemaakt heeft.

Lees meer
Psalm 121
‘Nakomelingen van Jakob, kom mee, laten wij leven in het licht van de Heer’.
Ik bid dat God ervoor zal zorgen dat we zijn wil doen, en dat Jezus Christus ons daarbij zal helpen. Alle eer aan God, voor altijd en eeuwig! Amen.

Met z'n tweeën sta je sterker.

Prediker 4:12 - En iemand die alleen is kan zich niet verdedigen wanneer hij aangevallen wordt, maar met zijn tweeën houd je stand. Een koord dat uit drie strengen is gevlochten, is niet snel stuk te trekken.

Met z'n tweeën sta je sterker. Prediker beschrijft in dit en de voorgaande verzen, dat je beter met twee kunt zijn dan alleen. Mensen hebben mensen nodig. Een samenleving houdt geen stand als er alleen individuen zijn. Leven doe je samen, anders is het slechts een bestaan.
Prediker gebruikt een beeld, een spreekwoord dat in het Oude Oosten bekend was. Een koord dat uit drie strengen bestaat, kun je niet snel kapot krijgen. Voorwaarde is wel dat de drie strengen in elkaar gevlochten zijn. Dat geeft hechting, waardoor ze een geheel vormen als één koord, niet als drie losse draden.
Samenleven lukt alleen als je vervlochten bent. Wat is de vervlechting, de voorwaarde voor goed samenleven? Dat is dat mensen elkaar liefhebben. Zo heeft God dat in het begin gemaakt. De onderlinge liefde tussen mensen maakt dat ze verbonden zijn met elkaar en samen sterk staan, elkaar helpen en ondersteunen. Die liefde is vaak ver te zoeken in deze wereld. Maar God heeft in Jezus laten zien wat liefde is. En Jezus heeft ons een voorbeeld gegeven met en in zijn leven wat echte liefde is. Dat is liefde die niet zichzelf zoekt, maar de ander.
Die liefde, dat is wat samenleven goed en mooi maakt.

Vul hier uw eigen inhoud in.

WEEK 51

Psam 121

Ik sla mijn ogen op naar de bergen, waar komt mijn hulp vandaan? Mijn hulp komt van de HEER die hemel en aarde gemaakt heeft.

Lees meer
Psalm 121
‘Nakomelingen van Jakob, kom mee, laten wij leven in het licht van de Heer’.
Ik bid dat God ervoor zal zorgen dat we zijn wil doen, en dat Jezus Christus ons daarbij zal helpen. Alle eer aan God, voor altijd en eeuwig! Amen.

Zoek God in Gods nieuwe wereld.

Mattheus 6: 33 - Houd je bezig met Gods nieuwe wereld en doe wat God van je vraagt.

Kunnen we niet gewoon doorgaan met die rustige vakantiemaanden? Lekker lege agenda, niks moeten, tijd voor iets anders. Tijd om rustig in de Bijbel te lezen, om veel te bidden. Ik weet niet hoe het jou vergaat, maar mijn agenda stroomt alweer vol. Zelfs al data voor volgend jaar (!) Wie zal zeggen of we dan hier nog zijn, of Jezus al niet is teruggekomen. (Dat hoop ik eigenlijk)
Maar goed, nu begint het gewone leven weer van vergaderingen, werk, school, mooie dingen organiseren, afspreken, nieuwe klussen doen.

En eigenlijk heeft het allebei te maken met Gods Koninkrijk, Gods Nieuwe Wereld, zoals de BGT vertaalt. Steeds als je iets goeds doet, met Gods hulp, dan is dat Koninkrijk hier al begonnen!
In de vakantie is dat even niks moeten, waardoor er weer ruimte komt voor nieuwe ideeën. Je laten verrassen door onverwachte ontmoetingen. Bemoedigen en bemoedigd worden.
En nu is dat gewoon de taken doen die God je weer te doen geeft. Focus op God.
Bid om rust en liefde en afhankelijkheid van Hem. Hij gaat het doen, niet jij. Dan is het echte geluk voor je weggelegd!


‘HEER hier ben ik. Laat me zien wat ik vandaag doen mag in uw koninkrijk.
HEER Jezus Christus, Zoon van de levende God, ontferm u over ons. Amen.’


Vul hier uw eigen inhoud in.

WEEK 51

Psam 121

Ik sla mijn ogen op naar de bergen, waar komt mijn hulp vandaan? Mijn hulp komt van de HEER die hemel en aarde gemaakt heeft.

Lees meer
Psalm 121
‘Nakomelingen van Jakob, kom mee, laten wij leven in het licht van de Heer’.
Ik bid dat God ervoor zal zorgen dat we zijn wil doen, en dat Jezus Christus ons daarbij zal helpen. Alle eer aan God, voor altijd en eeuwig! Amen.

Bid om vrede voor Jeruzalem

Psalm 122 (Bijbel in gewone taal) - Ik was heel blij toen mijn vrienden mij vroegen: ‘Ga je mee naar het huis van de Heer?’

En nu staan we echt in Jeruzalem,
binnen de muren van de stad.

Bid om vrede en rust voor Jeruzalem,
voor mensen die houden van deze stad.
Laat er vrede zijn in de stad,
laat er rust zijn binnen de muren.

Ik bid om vrede in de stad,
want daar wonen mijn familie en vrienden.
Ik bid om geluk voor Jeruzalem,
want daar staat de tempel,
het huis van de Heer, onze God.

Vroeger werd deze psalm vaak gezongen, bij wijze van voorbeeld voor het gaan naar de kerk.
Zo exemplarisch is het niet, maar hopelijk verwarmen de woorden van de psalm ons hart voor de zondagse kerkgang in het nieuwe seizoen!

Vul hier uw eigen inhoud in.

WEEK 51

Psam 121

Ik sla mijn ogen op naar de bergen, waar komt mijn hulp vandaan? Mijn hulp komt van de HEER die hemel en aarde gemaakt heeft.

Lees meer
Psalm 121
‘Nakomelingen van Jakob, kom mee, laten wij leven in het licht van de Heer’.
Ik bid dat God ervoor zal zorgen dat we zijn wil doen, en dat Jezus Christus ons daarbij zal helpen. Alle eer aan God, voor altijd en eeuwig! Amen.

Bemoediging voor zomerweken

Psalm 121 - De Heer zal je beschermen

Vakantie weken

Ik kijk omhoog naar de bergen.
Daar komt mijn hulp vandaan.
Daar is de Heer, hij helpt mij.
Hij heeft de hemel en de aarde gemaakt.

De Heer zorgt ervoor dat jou niets overkomt.
Hij beschermt je. Hij slaapt niet.
Hij slaapt nooit. Hij let goed op.
Hij beschermt zijn volk Israël altijd.

De Heer beschermt je.
Hij gaat met je mee.
Bij Hem ben je veilig.
Er overkomt je geen kwaad.
Niet overdag en niet in de nacht.

De Heer zal je steeds beschermen.
Het kwaad zal je niet raken.
De Heer beschermt je.
Overal, waar je ook gaat.
Je leven lang.


Vul hier uw eigen inhoud in.

WEEK 51

Psam 121

Ik sla mijn ogen op naar de bergen, waar komt mijn hulp vandaan? Mijn hulp komt van de HEER die hemel en aarde gemaakt heeft.

Lees meer
Psalm 121
‘Nakomelingen van Jakob, kom mee, laten wij leven in het licht van de Heer’.
Ik bid dat God ervoor zal zorgen dat we zijn wil doen, en dat Jezus Christus ons daarbij zal helpen. Alle eer aan God, voor altijd en eeuwig! Amen.

Pijn door gebrokenheid

Spreuken 14:13 - ‘ Zelfs al lacht het hart, het lijdt pijn, vreugde eindigt altijd in verdriet’.

Een paradoxale tekst! Als het hart lacht, dan denk je toch zeker aan het goede! Je koppelt vreugde niet aan verdriet. Maar toch: als je de tekst goed tot je door laat dringen herken je bij jezelf dat ook bij het lachten het hart vaak pijn lijdt en dat verdriet je uiteindelijk kan overmannen. De gebrokenheid in je eigen gezin, (kerk)familie, maatschappij en in de wereld, op heel de aarde, werkt ten diepste door alles heen.

Er is veel pijn door die gebrokenheid. Pijn door ziekte, operaties, handicaps, gebreken in de ouderdom, door afhankelijk te zijn of te worden, psychische pijn, pijn aan het leven zelf…
Veel ‘hartenpijn’.
We weten vaak zo weinig van elkaar, want we houden ons liever groot ten opzichte van de ander. We zijn bang voor ‘verkeerd’ meeleven, voor ondoordachte reacties enz. En de ‘wereldpijn’ houden we liever een beetje op afstand.
Er wordt zoveel geleden. Geleden in stilte. Zou dat ook iets met deze tekst te maken hebben?
Jezus leerde ons om te bidden. Bidden voor onze medemens, voor de wereld om ons heen.
De kracht van het gebed is zo groot, omdat Gods Geest troost en wonderen verricht.

Openbaring 21:4 En God zal alle tranen van hun ogen afwissen, nergens meer pijn en verdriet…

Liedboek nr. 854
Gebed voor een operatie
Mijn hart is bang, God,
voor wat komen gaat.
Nooit hoefde ik mijzelf
uit handen te geven
zoals nu.
Breng de onrust
in mij tot zwijgen.
Geef het mij
me toe te vertrouwen.
Waak over mij dat uur.
leid de handen
Van de artsen.
laat mij niet vallen uit uw hand.


Vul hier uw eigen inhoud in.

WEEK 51

Psam 121

Ik sla mijn ogen op naar de bergen, waar komt mijn hulp vandaan? Mijn hulp komt van de HEER die hemel en aarde gemaakt heeft.

Lees meer
Psalm 121
‘Nakomelingen van Jakob, kom mee, laten wij leven in het licht van de Heer’.
Ik bid dat God ervoor zal zorgen dat we zijn wil doen, en dat Jezus Christus ons daarbij zal helpen. Alle eer aan God, voor altijd en eeuwig! Amen.

Gods Geest gaat door

Handelingen 8:26-40 - De Geest zei tegen Filippus: ‘Ga naar die man daar in de wagen.’.... Filippus haastte zich naar hem toe en ... hij vroeg: ‘Begrijpt u ook wat u leest? De Ethiopiër antwoordde: ‘Hoe zou dat kunnen als niemand mij uitleg geeft?’... Daarop begon Filippus met hem te spreken over het evangelie van Jezus....

Het is Pinksteren geweest, de Geest is uitgestort. Als je de verhalen in de Bijbel leest over wat er allemaal gebeurde aan tekenen en wonderen in die tijd..... Om jaloers op te worden. Wat merken wij daar eigenlijk nog van?
Als je leest wat de Geest hier doet, in dit gedeelte (Hand. 8:26-40) is het niet zo opvallend en spectaculair. Filippus komt iemand tegen die vanuit Jeruzalem weer op weg is naar huis. En hij leest in de Bijbel. Filippus wordt door de Geest naar deze man gestuurd. Wat moet Filippus doen? Wat heeft deze man uit Ethiopië nodig? Iemand die hem de Bijbel uitlegt, die met hem over het evangelie van Jezus spreekt.
Hoeveel mensen in onze tijd en omgeving hebben ook niet zo iemand nodig? Let jij goed op om te zien wie de Geest op jouw weg neerzet? Misschien een collega, een vriend of vriendin, iemand uit de buurt.... We worden door de Geest ingeschakeld om over het evangelie van Jezus te spreken. Je hoeft het niet alleen te doen. Als de Geest je inschakelt, is Hij erbij, geeft je de woorden in de mond. De Geest werkt door de verkondiging van het evangelie van Jezus.
Merken we nog wat van Pinksteren, dat de Geest is uitgestort? Gebeuren er nog wonderen? Jongeren doen belijdenis van hun geloof. Ze hebben gehoord over het evangelie, het is hun verteld. Wonderlijk mooi, werk van de Geest, Hem zij alle lof!!!

Vul hier uw eigen inhoud in.

WEEK 51

Psam 121

Ik sla mijn ogen op naar de bergen, waar komt mijn hulp vandaan? Mijn hulp komt van de HEER die hemel en aarde gemaakt heeft.

Lees meer
Psalm 121
‘Nakomelingen van Jakob, kom mee, laten wij leven in het licht van de Heer’.
Ik bid dat God ervoor zal zorgen dat we zijn wil doen, en dat Jezus Christus ons daarbij zal helpen. Alle eer aan God, voor altijd en eeuwig! Amen.

Niet alleen

Johannes 14: 1-3 - Jezus zei tegen zijn leerlingen: ‘Wees niet bang. Vertrouw op God, en vertrouw op mij. In het huis van mijn Vader is plaats voor veel mensen. Daar mag je op vertrouwen. Want ik heb gezegd dat ik wegga om voor jullie een plaats klaar te maken. En als ik voor jullie een plaats klaargemaakt heb, kom ik terug. Dan neem ik jullie mee, en dan zullen jullie bij mij zijn.’

Wees niet bang en verlies de moed niet. Dat staat heel vaak in de Bijbel. Hier weer: Wees niet bang, dat er niet genoeg plek is of zo. Heb vertrouwen dat God en Jezus alles goed zullen regelen. Jezus gaat naar de hemel om voor iedereen een plaats klaar te maken. Hij is daar boven hard aan het werk met zijn Vader. Hij maakt haast. En zodra alles klaar is komt hij terug.
Even verderop ( vs 16 en 17) bemoedigt Jezus weer: We blijven niet alleen achter, al voelt dat soms wel zo. Je krijgt alvast zijn Geest! De Geest van de waarheid. Als een soort voorproefje van hoe het straks zal zijn. Die Geest helpt je te herinneren wat nu belangrijk is. Hij wordt ook Trooster genoemd, Hij die voor je op komt.
Die Geest van Jezus is altijd bij je. Hij woont in je hart. Dichterbij kan niet.


Vul hier uw eigen inhoud in.

WEEK 51

Psam 121

Ik sla mijn ogen op naar de bergen, waar komt mijn hulp vandaan? Mijn hulp komt van de HEER die hemel en aarde gemaakt heeft.

Lees meer
Psalm 121
‘Nakomelingen van Jakob, kom mee, laten wij leven in het licht van de Heer’.
Ik bid dat God ervoor zal zorgen dat we zijn wil doen, en dat Jezus Christus ons daarbij zal helpen. Alle eer aan God, voor altijd en eeuwig! Amen.

Wijsheid in bescheidenheid

Spreuken 15:33 - ‘Wie ontzag heeft voor de Heer wint aan wijsheid, bescheidenheid gaat aan eerbetoon vooraf’

‘Heb je me lief’ vraagt Jezus aan Petrus voordat Hij hem uitzendt om ‘een visser van mensen’ (Matt.4:19) te maken. Diezelfde vraag ‘heb je me lief’, werd aan onze nieuw te bevestigen ouderlingen gesteld. En natuurlijk aan ons allemaal in de gemeente van Christus. Het is immers een kernvraag voor allen die zeggen te geloven.

Ik lees op het ogenblik het Spreuken Dagboek van Tim Keller ‘Gods wijsheid voor het leven’ (aan te raden!). Wat staan er toch onnoemelijk veel woorden in dit boek die praktisch richting geven aan het leven. Wie de Heer liefheeft en ontzag voor Hem heeft wint aan wijsheid! Bescheidenheid is daarbij een voorwaarde. Ze gaat aan eerbetoon vooraf.
Wat bemoedigend voor ambtsdragers is deze tekst uit Spreuken, zeker voor hen die voor het eerst een ambt hebben aanvaard. God liefhebben en in bescheidenheid Hem en de medemens dienen. Hij/zij mag dan ‘de kroon van het leven ontvangen (Jac.1:12).
‘Vertrouw bij deze verantwoordelijke dienst op de Heer, en je plannen zullen slagen’ (Spreuken 16:3)


Vul hier uw eigen inhoud in.

WEEK 51

Psam 121

Ik sla mijn ogen op naar de bergen, waar komt mijn hulp vandaan? Mijn hulp komt van de HEER die hemel en aarde gemaakt heeft.

Lees meer
Psalm 121
‘Nakomelingen van Jakob, kom mee, laten wij leven in het licht van de Heer’.
Ik bid dat God ervoor zal zorgen dat we zijn wil doen, en dat Jezus Christus ons daarbij zal helpen. Alle eer aan God, voor altijd en eeuwig! Amen.

Een eeuwig durende lofzang!

Lucas 22 : 4 - U bent de Heilige, die op Israëls lofzangen troont

Onze God troont op de lofzangen van zijn kinderen. Lofzangen, wat zijn dat? Paulus schrijft aan de Efeziers: …en zing met elkaar psalmen, hymnen en liederen (Ef 5:19). Zou hij daarbij deze tekst in gedachten hebben gehad?
Deze tekst is een verrassende wending vanuit de noodoproep waarmee David de psalm opent. Hij spreekt God rechtstreeks aan. U bent de Heilige, de koning, met een volk dat niet ademloos luistert naar zijn koning (dat ook) maar Hem vooral dient in lofzangen. Hoe zal dat in die tijd geklonken hebben. Uit andere psalmen (bijv 150) weten we van veel muziekinstrumenten die werden gebruikt. Er waren speciale tempelzangers en het volk volgde daarop. Zij allen zingen luid de lof van hun Heer en Heiland. Generatie op generatie (vs 5 en 6) geeft de lofzang door. Die lofzang geeft ook vertrouwen. Daarmee zul je niet beschaamd uitkomen.
Het is uiteindelijk nog mooier. De lofzang van hier beneden klinkt door tot in de hemel en wordt daar overgenomen. Een eeuwig durende lofzang ontstaat. Gebracht door een schare die niemand tellen kan. Tot lof en eer van de Heilige!

Vul hier uw eigen inhoud in.

WEEK 51

Psam 121

Ik sla mijn ogen op naar de bergen, waar komt mijn hulp vandaan? Mijn hulp komt van de HEER die hemel en aarde gemaakt heeft.

Lees meer
Psalm 121
‘Nakomelingen van Jakob, kom mee, laten wij leven in het licht van de Heer’.
Ik bid dat God ervoor zal zorgen dat we zijn wil doen, en dat Jezus Christus ons daarbij zal helpen. Alle eer aan God, voor altijd en eeuwig! Amen.

Niet sterven?

Psalmen 16: 10 - U levert mij niet over aan het dodenrijk en laat uw trouwe dienaar het graf niet zien.

Niet sterven? Hoe kan David dit zeggen? Zelf is hij als 3000 jaar geleden gestorven, dus hoe kan hij dit zingen? Alleen Jezus is uit de dood opgestaan, Hij heeft de dood overwonnen. Maar dat is dan ook de enige in deze wereld, Ook na Hem zijn nog miljarden mensen gestorven.
Petrus haalt de tekst aan in zijn toespraak met Pinksteren. Dat David hier ver Jezus sprak. Heeft deze tekst dan voor ons geen betekenis? Gaat het alleen om Jezus?
Wat de Psalm hier zegt is dat zelfs in het graf de band met God niet verbroken is. Ze wisten niet hoe in die tijd, maar David geloofde in een continuïteit met God in het graf en in de dood. Die veilige plek aan Gods rechterhand (vers 8) is er en blijft. Dat spreken we nu uit in geloof, het moet nog zien worden. Maar het begint nu en wordt straks doorgezet en komt tot volmaaktheid. Er is geen tegenstelling tussen heden en toekomst. Zelfs in doodstrijd laat God je niet alleen, Hij laat je nooit los, Hij wijkt niet van je zijde.
Jezus is het bewijs, hij is de eerste. Wij zullen volgen, zeker weten.

Vul hier uw eigen inhoud in.

WEEK 51

Psam 121

Ik sla mijn ogen op naar de bergen, waar komt mijn hulp vandaan? Mijn hulp komt van de HEER die hemel en aarde gemaakt heeft.

Lees meer
Psalm 121
‘Nakomelingen van Jakob, kom mee, laten wij leven in het licht van de Heer’.
Ik bid dat God ervoor zal zorgen dat we zijn wil doen, en dat Jezus Christus ons daarbij zal helpen. Alle eer aan God, voor altijd en eeuwig! Amen.

Bid voor je stad

Jeremia 29:7 - Bid tot de HEER voor de stad waarheen ik jullie weggevoerd heb en zet je in voor haar vrede, want de vrede van de stad is ook jullie vrede.

Bid voor de stad, voor de mensen om je heen. En zegen hen.
Bid voor je buren, als ze weer eens tegen elkaar lopen te schreeuwen. Zegen hen en God kan de onrust verjagen.
Bid voor die jongens in de trein met hun ‘wasmachinemuziek’. Zegen hen in stilte, voor je op een ander plekje gaat zitten en kijk hen vriendelijk aan.
Bid voor die mensen op de kermis, die chagrijnig lopen te mopperen op hun kind en waar de onvrede uit hun ogen straalt. Zegen hen, en wie weet, mogen ze Jezus’ vrede ergens ontmoeten.
Bid voor de mopperaars in de kerk, dat God hen blijdschap en vrede geeft, dat Hij hun angst zal veranderen in vreugde in Christus.
Bedank de kassière voor haar vriendelijke lach en haar attentie om je eieren te controleren of ze heel zijn. Deel vrede en vriendelijkheid uit. Dat werkt aanstekelijk!Vul hier uw eigen inhoud in.

WEEK 51

Psam 121

Ik sla mijn ogen op naar de bergen, waar komt mijn hulp vandaan? Mijn hulp komt van de HEER die hemel en aarde gemaakt heeft.

Lees meer
Psalm 121
‘Nakomelingen van Jakob, kom mee, laten wij leven in het licht van de Heer’.
Ik bid dat God ervoor zal zorgen dat we zijn wil doen, en dat Jezus Christus ons daarbij zal helpen. Alle eer aan God, voor altijd en eeuwig! Amen.

Een brandend vuur

Lucas 24 : 31 - Het is Pasen geweest en we hebben dood en opstanding van onze Heer en Heiland herdacht.

De Passion was op televisie of misschien ben je er zelf bij geweest daar in Dordrecht. Was je vervuld met wat je daar meemaakte en hield er een mooi gevoel aan over. Maar ja, gevoelens maken snel plaats voor andere, nieuwe ervaringen. De vraag is dan hoe Pasen dichtbij je blijft en hoe je kunt vasthouden wat je hebt herdacht.
De Emmaüsgangers zaten eens in dezelfde situatie. Die twee zijn erbij geweest, daar op Golgotha. Voor hen geen schouwspel, eerder bittere werkelijkheid. Zij stonden aan de voet van een echt kruis. Zij zijn getuige geweest hoe hun Heer werd vernederd, bespot en gedood. En daar bovenop, ze zijn ontsteld omdat vrouwen een leeg graf hebben aangetroffen en engelen hebben gezegd dat hun Heer leeft. En zij? Zij leefden in de hoop dat Hij het zou zijn die Israël zou bevrijden maar daar is niets van terecht gekomen. Dus ja, wat is er van te zeggen. Droefheid vervult hun hart als ze er aan denken en over doorspreken.
En dan voegt Jezus zich bij hen. Wat doet Hij? Hoe gaat Hij om met de situatie waarin hij die twee aantreft?
Jezus vraagt naar hun geloof. Waarom geloof je niet dat de Messias het lijden moest ondergaan om Zijn glorie binnen te gaan? En dan opent Jezus de schriften. Het Oude Testament gaat open, Mozes en de profeten worden uitgelegd. Jezus wijst daaruit aan dat Zijn weg een kruisweg moest zijn en dat Zijn overwinning zou volgen op Zijn lijden! En die boodschap valt pas echt op zijn plaats na het breken van het brood. Het vuur wakkert weer aan. Brandde ons hart niet toen Hij onderweg met ons sprak en de Schriften voor ons ontsloot?
Hoe is dat voor mij, ik die ruim 2000 jaar later Paasfeest vier? Wordt mijn geloof gevoed doordat de bijbel opengaat? Ontsteekt dat woord ook het vuur in mij om mijn houvast te zoeken buiten mijzelf, in Jezus Christus?
In het kruis zal ’k eeuwig roemen
En geen wet zal mij verdoemen
Christus droeg de vloek voor mij
Christus is voor mij gestorven,
heeft genâ voor mij verworven
’k ben van dood en zonde vrij

Vul hier uw eigen inhoud in.

WEEK 51

Psam 121

Ik sla mijn ogen op naar de bergen, waar komt mijn hulp vandaan? Mijn hulp komt van de HEER die hemel en aarde gemaakt heeft.

Lees meer
Psalm 121
‘Nakomelingen van Jakob, kom mee, laten wij leven in het licht van de Heer’.
Ik bid dat God ervoor zal zorgen dat we zijn wil doen, en dat Jezus Christus ons daarbij zal helpen. Alle eer aan God, voor altijd en eeuwig! Amen.

Hosanna

Matteüs 21: 9 - Hosanna voor de Zoon van David! Gezegend hij die komt in de naam van de Heer. Hosanna in de hemel!

Hosanna! Help toch! Dat betekent het woord eigenlijk. Red, verlos toch!
De mensen langs de weg roepen uitbundig, ze zwaaien met hun palmtakken. Ze leggen hun mantels op de straat. Profetieën lijken te worden vervuld. Hier komt de grote Zoon van David, de beloofde koning. Hij zal ons redden, Hij zal verlossen.
Maar wat verwachten ze? Redding waarvan?
Jezus rijdt Jeruzalem binnen. Hij gaat naar de tempel en veegt het plein schoon. En dan? De verwachtingen stijgen, de spanning loopt op... er gebeurt maar weinig.
Een paar dagen later klinken weer massaal stemmen in een oproep: Kruisig hem! Weg met die man, de Koning der Joden! Ze hebben hun koning, maar niet zoals ze die wilden. Ze krijgen verlossing en redding, maar niet die ze verlangden.
Wat zoek jij? Wat wil je? Kun je verder kijken dan je eigen leventje en je verlangens? Ten diepste vind je bij Jezus redding en verlossing van je echte problemen. Hij heeft als jouw koning je ergste vijand verslagen. Hij brengt je eeuwig leven.

Vul hier uw eigen inhoud in.

WEEK 51

Psam 121

Ik sla mijn ogen op naar de bergen, waar komt mijn hulp vandaan? Mijn hulp komt van de HEER die hemel en aarde gemaakt heeft.

Lees meer
Psalm 121
‘Nakomelingen van Jakob, kom mee, laten wij leven in het licht van de Heer’.
Ik bid dat God ervoor zal zorgen dat we zijn wil doen, en dat Jezus Christus ons daarbij zal helpen. Alle eer aan God, voor altijd en eeuwig! Amen.

Moet je vasten?

“Beschuldig mensen niet te snel, vertel geen slechte dingen over een ander'. Jesaja 58:10 - Als iemand honger heeft, geef hem dan te eten. Geef hem net zo veel als je zelf eet. En geef aan de armen alles wat ze nodig hebben. Als jullie dat doen, dan zullen jullie gelukkig zijn. Jullie zullen lijken op licht dat in het donker schijnt.

Herkenbaar hè, dat praten over een ander. Het gebeurt zo gauw, op het werk, op school, in de kerk. Je hebt zomaar een oordeel klaar. Mag je toch best even tegen iemand zeggen? Het ìs toch zo? Voor je het weet heb je een ander beoordeeld en heb je niet iets moois van een ander verteld.
Laat dat vasten en bidden dan maar, zegt God in Jesaja 58. Als je zo leeft, dan luister ik niet. Dan doet het me niks als je jezelf iets ontzegt.
Maar als je voor de ander bidt, er steeds op uit bent om iets goeds over hem te vertellen, als je gul en ruimhartig uitdeelt aan anderen ( van je geld, je eten, je aandacht) ,dan gaat er iets gebeuren! Die ander wordt gelukkig. En jij wordt gelukkig!
Je laat iets van het Licht van God zien!


Vul hier uw eigen inhoud in.

WEEK 51

Psam 121

Ik sla mijn ogen op naar de bergen, waar komt mijn hulp vandaan? Mijn hulp komt van de HEER die hemel en aarde gemaakt heeft.

Lees meer
Psalm 121
‘Nakomelingen van Jakob, kom mee, laten wij leven in het licht van de Heer’.
Ik bid dat God ervoor zal zorgen dat we zijn wil doen, en dat Jezus Christus ons daarbij zal helpen. Alle eer aan God, voor altijd en eeuwig! Amen.

Stilte

Openbaring 8:1 - ‘… en er viel een stilte in de hemel, gedurende ongeveer een half uur’.

We leven in de veertigdagentijd, een tijd van bezinning, van stilte, innerlijke stilte. We kregen voor 40 dagen een mooi bijbelrooster van de kerkenraad. Een tijd van innerlijke stilte… ervaar ik dat werkelijk zo? Zal dit bijbelrooster me ‘echt helpen om verwonderd te blijven over Gods goedheid, liefde en genade door het offer van Zijn Zoon, onze Redder Jezus Christus: de Levende!’ Mag het, kan het…?

Ik verdiepte me een beetje in het woord ‘stilte’. In de Nieuwe Bijbelvertaling is het woordje stilte vaak vervangen door het woordje rust. Voor mij heeft stilte toch een diepere dimensie.
Jesaja 30:15 ‘In stilte en inkeer ligt jullie redding…’
Ezechiël 24:17 ‘Klaag in stilte…’
Psalm 22:3 ‘Mijn God… ik vind geen stilte’
Psalm 62:6 ‘Mijn ziel, keer u stil tot God…
Psalm 65:2 ‘U komt stilheid toe…’
Psalm 131:2a ‘Ik ben stil geworden…’

Kan ik het halve uur stilte dat in de hemel (waar die dan ook voor stond) plaatsvond evenaren in deze bezinningstijd? Ik bid er om.

De vrucht van stilte
De vrucht van stilte is het gebed.
De vrucht van het gebed is het geloof.
De vrucht van het geloof is liefde.
De vrucht van liefde is dienstbaarheid.
De vrucht van dienstbaarheid is vrede.
Moeder Teresa

Vul hier uw eigen inhoud in.

WEEK 51

Psam 121

Ik sla mijn ogen op naar de bergen, waar komt mijn hulp vandaan? Mijn hulp komt van de HEER die hemel en aarde gemaakt heeft.

Lees meer
Psalm 121
‘Nakomelingen van Jakob, kom mee, laten wij leven in het licht van de Heer’.
Ik bid dat God ervoor zal zorgen dat we zijn wil doen, en dat Jezus Christus ons daarbij zal helpen. Alle eer aan God, voor altijd en eeuwig! Amen.

Zekerheid in de kruisdood en opstanding van mijn Heiland

Math 27:51 - Op dat moment scheurde in de tempel het voorhangsel van boven tot onder in tweeën…

In het kerkelijk jaar zullen we binnenkort paasfeest vieren. Inmiddels dreigt bij dit feest dezelfde commerciële inslag als kerst. Grootgrutters spelen er handig op in door eieren, choco paashazen en paaskoeken in grote getale in de winkel te leggen. Hoe gaan wij hier mee om? Drijven we gezellig mee met de flow of kijken we dieper dan de geel gekleurde paashaas?
Goede Vrijdag en Pasen zijn belangrijke heilsfeiten. Onze Heer en Heiland, Jezus Christus, is naar deze aarde gekomen om de opdracht van Zijn Vader te volbrengen. Dit komt tot een climax aan het eind van Zijn leven. Zijn lijden aan het einde van leven op aarde, Zijn sterven aan het kruis én Zijn opstanding uit het graf zijn de vervulling van de gehoorzaamheid aan Zijn Vader. Gehoorzaamheid die Hij wel volbracht waar ik faalde. Dat lijden, sterven en opstaan moest plaatsvinden als verzoening voor mijn zonden. Jezus Christus heeft het gedaan in mijn plaats. Door zijn verzoenend offer ben ik gered. Doordat Hij mijn straf heeft gedragen, ben ik vrijgepleit, is mijn straf is voldaan. Wat een genadegave. Ik kan het niet bevatten, wel gelovig aannemen.
In geloof mag ik zekerheid vinden in de kruisdood en opstanding van mijn Heiland, Jezus Christus. Dat is mijn troost in leven en sterven. Dat is wat Pasen mij wil vertellen. Zo krijg ik het juiste zicht op Pasen, letterlijk: Op dat moment scheurde in de tempel het voorhangsel van boven tot onder in tweeën…..Nu het voorhangsel weg is zie ik de ark van het verbond. Het verbond dat God met ons gesloten heeft. Het verbond dat ons de redding en de vrede met Hem aanbrengt. Het verbond waaraan Hij - naar Zijn belofte - trouw is, nu en tot in eeuwigheid. Daarom mag ik zingen:
Ik zie de poort wijd open staan
Waardoor het licht komt stromen
Van’t kruis waar ‘k vrij’lijk heen mag gaan
Om vrede te bekomen


Vul hier uw eigen inhoud in.

WEEK 51

Psam 121

Ik sla mijn ogen op naar de bergen, waar komt mijn hulp vandaan? Mijn hulp komt van de HEER die hemel en aarde gemaakt heeft.

Lees meer
Psalm 121
‘Nakomelingen van Jakob, kom mee, laten wij leven in het licht van de Heer’.
Ik bid dat God ervoor zal zorgen dat we zijn wil doen, en dat Jezus Christus ons daarbij zal helpen. Alle eer aan God, voor altijd en eeuwig! Amen.

Dienen – koninklijk gedrag

1 Kon. 12: 7 - Als u zich nu een dienaar van het volk toont,’ zeiden ze, ‘en het van dienst bent met een welwillend antwoord, zal het u voor altijd dienen.

Rechabeam vraagt advies aan de oude raadgevers van zijn vader Salomo. Het volk heeft gevraagd om verlichting van de werkdruk, die onder Salomo behoorlijk was opgelopen. Ze willen wel als koning dienen, maar dan moet er toch wel wat veranderen. Het antwoord wat Rechabeam krijgt is simpel: dienen. Tegelijk is het een antwoord dat diep ingaat tegen wat Rechabeam wil. Van zijn leeftijdsgenoten krijgt hij een ander advies: de zweep erover! En Rechabeam neemt dat advies over. Het resultaat is dat het rijk van Israel uit elkaar valt.....
Hoe moeilijk is het om te dienen. Om de koningsmantel af te leggen en het schort van de dienaar te dragen, je naaste te dienen. Het is het voorbeeld dat Jezus ons geeft. Hij wast de voeten van zijn leerlingen ... de Mensenzoon is niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen .... Hij is de koning die dienend voor zijn volk zijn leven geeft.
Rechabeam houdt ons een spiegel voor: hoe reageer jij? Besef: dienen is koninklijk gedrag. Kijk maar naar Jezus.

Vul hier uw eigen inhoud in.

WEEK 51

Psam 121

Ik sla mijn ogen op naar de bergen, waar komt mijn hulp vandaan? Mijn hulp komt van de HEER die hemel en aarde gemaakt heeft.

Lees meer
Psalm 121
‘Nakomelingen van Jakob, kom mee, laten wij leven in het licht van de Heer’.
Ik bid dat God ervoor zal zorgen dat we zijn wil doen, en dat Jezus Christus ons daarbij zal helpen. Alle eer aan God, voor altijd en eeuwig! Amen.

Veilig

Johannes 4: 29 - ‘Kom mee, er is iemand die alles van mij weet. Zou dat niet de Messias zijn?’

De vrouw uit Samaria is er helemaal vol van: ‘Kom mee, er is iemand die alles van mij weet. Zou dat niet de Messias zijn?’
Iemand die alles van je weet. Dat je uit dat verachte Samaria komt. Dat je soms alle kanten op stuitert en impulsief de verkeerde keuzes maakt.
Dat je geen grenzen kunt stellen. Niet aan jezelf en niet aan de ander. Dat je je schaamt voor jezelf en daarom maar op zo’n gekke tijd water komt halen.
Dat je vijf relaties hebt gehad, en nu weer een ander hebt. Iemand die dat allemaal van je weet en je niet veroordeelt!
Iemand die juist liefdevol naar je luistert. Sterker nog, hij biedt zichzelf aan als ‘levend water’! Aan haar, die zo wanhopig dorst naar liefde.
De meeste mensen keken op haar neer en begrepen haar niet. Deze man keek naar haar op, zoals hij daar rustig bij de waterput zat. Zo veilig! Dat moet de Messias zijn!


Vul hier uw eigen inhoud in.

WEEK 51

Psam 121

Ik sla mijn ogen op naar de bergen, waar komt mijn hulp vandaan? Mijn hulp komt van de HEER die hemel en aarde gemaakt heeft.

Lees meer
Psalm 121
‘Nakomelingen van Jakob, kom mee, laten wij leven in het licht van de Heer’.
Ik bid dat God ervoor zal zorgen dat we zijn wil doen, en dat Jezus Christus ons daarbij zal helpen. Alle eer aan God, voor altijd en eeuwig! Amen.

Geschapen voorjaar

Psalm 104 : 30 - Zendt uw adem en zij worden geschapen Zo geeft u de aarde een nieuw gelaat.

Het voorjaar is aanstaande. De dagen worden al weer langer en inmiddels heeft de zon zijn eerste voorjaarskracht weer getoond. Het zijn signalen van overgang van winter naar voorjaar. En we genieten er weer volop van. De sombere winterdagen maken plaats voor vrolijk voorjaarslicht. De krokussen pieken met hun bloemen weer door het groene gras en we horen de vogels weer zingen. Maar staan we ook stil bij Wie hier aan het werk is? Hebben we in de gaten dat Gods Geest (zijn adem) het aangezicht van de aarde vernieuwt? Zijn we dankbaar dat Hij zich zo royaal toont en niet terughoudt?
Psalm 104 helpt ons het werk van God in de natuur op waarde te schatten. De psalm beschrijft hoe groot Hij wel niet is door zijn almacht in de natuur te tonen. Hij schept en herschept elk seizoen weer. Aan alles geeft Hij plaats en tijd. En alles is met wijsheid gemaakt. Zonnestelsels, dieren, planten, bomen, zeeën, de mens, alles heeft een plekje op deze aarde gekregen. En wat God schept dat onderhoudt Hij ook. Hij laat niet los wat Hij begint. Hij is trouw aan Zijn woord en werk, tot in eeuwigheid. En daar mag de mens, daar mogen wij van genieten. Hier, op deze aarde al en straks op de nieuwe aarde. Het voorjaar komt, teken van Gods trouw. Loof de Here mijn ziel, halleluja!

Vul hier uw eigen inhoud in.

WEEK 51

Psam 121

Ik sla mijn ogen op naar de bergen, waar komt mijn hulp vandaan? Mijn hulp komt van de HEER die hemel en aarde gemaakt heeft.

Lees meer
Psalm 121
‘Nakomelingen van Jakob, kom mee, laten wij leven in het licht van de Heer’.
Ik bid dat God ervoor zal zorgen dat we zijn wil doen, en dat Jezus Christus ons daarbij zal helpen. Alle eer aan God, voor altijd en eeuwig! Amen.

Wie zijn leven verliezen zal omwille van Mij, die zal het vinden.

Jeremia 21:8-9 - De HEER sprak: ‘Zeg tegen dit volk: Dit zegt de HEER: Ik geef jullie de keuze tussen leven en dood. Wie hier blijft zal sterven door het zwaard, de honger of de pest, maar wie de stad verlaat en zich overgeeft aan de Chaldese belegeraars zal zijn leven behouden.,

Het is spannend in Jeruzalem. De koning van Babel heeft een beleg rond de stad gelegd. Niemand kan erin of eruit. Wat moet je doen? Zou God iets kunnen? Zou God misschien nog weer een wonder kunnen doen? Zoals Hij al zo vaak zijn volk heeft gered, de stad Jeruzalem heeft bevrijd?
Jeremia heeft verkondigd dat God de stad niet meer zal redden. Zijn plan staat vast. Maar er is redding voor wie naar God wil luisteren. Alleen is die redding niet dat ze met hun leventje in de stad zullen kunnen doorgaan. Redding is niet dat God wat ellende wegneemt en de inwoners hun eigen, gewone leventje weer kunnen oppakken. Redding is dat ze hun leven houden als ze de stad uitgaan en zich overgeven aan de koning van Babel.
Wie zijn leven verliezen zal omwille van Mij, die zal het vinden, zegt Jezus. We hebben er een puinhoop van gemaakt in deze wereld. Mensen kunnen hier het paradijs niet bouwen. Het goede leven blijkt in veel gevallen een illusie. God geeft ons niet een gemakkelijk Zwitserleventje. Hij redt ons niet maar van alle lijden en ellende in ons leven. Hij redt van zonde en geeft ons leven. Wie zijn eigen leven durft loslaten, wie leven zoekt bij Jezus, die zal het vinden.

Vul hier uw eigen inhoud in.

WEEK 51

Psam 121

Ik sla mijn ogen op naar de bergen, waar komt mijn hulp vandaan? Mijn hulp komt van de HEER die hemel en aarde gemaakt heeft.

Lees meer
Psalm 121
‘Nakomelingen van Jakob, kom mee, laten wij leven in het licht van de Heer’.
Ik bid dat God ervoor zal zorgen dat we zijn wil doen, en dat Jezus Christus ons daarbij zal helpen. Alle eer aan God, voor altijd en eeuwig! Amen.

De kracht van Gods wet

Matt. 5: 17-18 e.v. - ‘Ik ben niet gekomen om de Wet en de Profeten af te schaffen, maar om ze tot vervulling te brengen. Ik verzeker jullie: zolang de hemel en de aarde bestaan, blijft elke jota, elke tittel in de wet van kracht, totdat alles gebeurd zal zijn’.

Christus heeft door zijn lijden en sterven de wet in vervulling gebracht. Goddank, wij hoeven daarom niet meer ‘wettisch’ te leven. Echter de boodschap van de wet blijft ons leven reguleren, richting geven. En dat is een groot goed. Wat zou onze samenleving er chaotisch uitzien als er geen regels zouden bestaan! De wet van God is universeel en goed voor alle mensen. Daarom is het bijzonder dat onze Nederlandse wetgeving daarin z’n grond kent. Laten we er dankbaar voor zijn dat er nog op tal van zaken een beroep gedaan kan worden, die in overeenstemming zijn met Gods wet.

Nogal wat christenen vinden het niet meer zo nodig dat we de wet van God lezen of dat deze ons voorgehouden wordt. Natuurlijk hoeft dat ook niet ‘statisch’ te zijn. De woorden kunnen immers op zoveel manieren gezegd worden. En toch, in de Bergrede vervolgt Jezus (vs. 19): ‘Wie dus ook maar een van de kleinste van deze geboden afschaft en aan anderen leert datzelfde te doen, zal als de kleinste worden beschouwd in het koninkrijk van de hemel. Maar wie ze onderhoudt en dat aan anderen leert, zal in het koninkrijk van de hemel in hoog aanzien staan’.
Als we geen waarde meer aan de wet hechten, beseffen we dan eigenlijk nog wel wat Christus voor ons deed?

Vul hier uw eigen inhoud in.

WEEK 51

Psam 121

Ik sla mijn ogen op naar de bergen, waar komt mijn hulp vandaan? Mijn hulp komt van de HEER die hemel en aarde gemaakt heeft.

Lees meer
Psalm 121
‘Nakomelingen van Jakob, kom mee, laten wij leven in het licht van de Heer’.
Ik bid dat God ervoor zal zorgen dat we zijn wil doen, en dat Jezus Christus ons daarbij zal helpen. Alle eer aan God, voor altijd en eeuwig! Amen.

Kom tot inkeer…

Matteüs 3:2 - Kom tot inkeer, want het koninkrijk van de hemel is nabij!’

Het nieuwe jaar is begonnen. Een nieuw jaar is voor veel mensen weer een nieuwe start, beginnen met een schone lei.... allerlei goede voornemens. Maar na drie weken is daar 'blue monday', de meest deprimerende dag van het jaar: de voornemens zijn vergeten, het blijkt lastig om je leven een nieuwe wending te geven.
Johannes de Doper roept de mensen op tot inkeer. Bekeer je! Het woord betekent een omkeer van gedachten, een verandering in je denken, je gezindheid, je doel in je leven. Het is een radicale omkering. Het gaat om berouw van zonden, verdriet over je oude leven. Tegelijk gaat het om eerbied en ontzag hebben voor God en nieuw leven beginnen.
Met God kun je elke dag weer opnieuw beginnen met je leven. Hij roept je op dat oude leven achter je te laten en voor Hem te gaan leven. Dat hoef je niet op eigen kracht te doen. Je goede voornemens kunnen een last blijken aan het begin van het nieuwe jaar. Maar Christus geeft je zijn Geest. De Geest richt je op het verlossingswerk van Christus. De Geest draagt je gebeden naar Gods troon als het je niet lukt.
Kom tot inkeer..... open je hart voor Christus, luister naar zijn Woord.... lees je Bijbel, bidt elke dag!

Vul hier uw eigen inhoud in.

WEEK 51

Psam 121

Ik sla mijn ogen op naar de bergen, waar komt mijn hulp vandaan? Mijn hulp komt van de HEER die hemel en aarde gemaakt heeft.

Lees meer
Psalm 121
‘Nakomelingen van Jakob, kom mee, laten wij leven in het licht van de Heer’.
Ik bid dat God ervoor zal zorgen dat we zijn wil doen, en dat Jezus Christus ons daarbij zal helpen. Alle eer aan God, voor altijd en eeuwig! Amen.

Je hoeft niet bang te zijn

2 Kronieken 20: 17 - Wacht rustig af, dan zullen jullie zien hoe de HEER, die jullie, Juda en Jeruzalem, bijstaat, voor jullie de overwinning behaalt. Jullie hoeven nergens bang voor te zijn. Ga hun morgen tegemoet, de HEER staat jullie bij.’

Dit is een bemoediging van de Leviet Jachaziël. Hij zei het -vol van de Geest- tegen koning Josafat en het volk. Het was in de strijd tegen de Amalekkieten en de Moabbieten.
Josafat had net gebeden:
‘God, wij zijn niet opgewassen tegen de grote legermacht die ons nu aanvalt. Wij weten niet wat we moeten doen, op u zijn onze ogen gevestigd.’
Herkenbaar voor ons: Wij zijn vaak ook niet opgewassen tegen de geestelijke strijd om ons heen. En bij problemen weten we soms niet wat we moeten doen.
Maar op God zij onze ogen gevestigd.
En omdat die God nog steeds dezelfde is en ook onze God, mogen wij ons ook door
Jachaziël laten bemoedigen.
‘Dit zegt de HEER: Jullie hoeven niet bang te zijn, want dit is niet jullie strijd, maar die van God. Wacht rustig af, dan zullen jullie zien hoe de HEER, voor jullie de overwinning behaalt. Jullie hoeven nergens bang voor te zijn. Ga hun morgen tegemoet, de HEER staat jullie bij.’
“En ze zongen met luide stem de lof van de HEER.” staat er dan.
Blader even terug in je Bijbel en lees Exodus 14:13.
Daar zegt Mozes, als de Israëlieten klem zitten tussen de Egyptenaren en de dode zee:
‘Wees niet bang, wacht rustig af. Dan zult u zien hoe de HEER vandaag voor u de overwinning behaalt. De Egyptenaren die u daar nu ziet, zult u hierna nooit meer terugzien. 14De HEER zal voor u strijden, u hoeft zelf niets te doen.’

Bijna dezelfde woorden.
Mooi toch?


Vul hier uw eigen inhoud in.

WEEK 51

Psam 121

Ik sla mijn ogen op naar de bergen, waar komt mijn hulp vandaan? Mijn hulp komt van de HEER die hemel en aarde gemaakt heeft.

Lees meer
Psalm 121
‘Nakomelingen van Jakob, kom mee, laten wij leven in het licht van de Heer’.
Ik bid dat God ervoor zal zorgen dat we zijn wil doen, en dat Jezus Christus ons daarbij zal helpen. Alle eer aan God, voor altijd en eeuwig! Amen.

Gods bemoediging voor 2019

Jesaja 26:3-4 - ‘De standvastige is veilig bij U, vrede is voor wie op U vertrouwt. Vertrouw altijd op de Heer, alleen op Hem, want de Heer is een rots sinds mensenheugenis’.

Zo werd de stam Juda door Jesaja bemoedigd.
Zo gaat de Heer om met zijn rechtvaardige volk.
Ook wij mogen delen in deze bemoediging voor ons leven anno 2019.

Veilig zijn bij onze God.
Vrede ervaren bij Hem.
Vertrouwen op de Heer.
Hij, onze Vredevorst, is een rots op wie je mag bouwen!

Vul hier uw eigen inhoud in.

WEEK 51

Psam 121

Ik sla mijn ogen op naar de bergen, waar komt mijn hulp vandaan? Mijn hulp komt van de HEER die hemel en aarde gemaakt heeft.

Lees meer
Psalm 121
‘Nakomelingen van Jakob, kom mee, laten wij leven in het licht van de Heer’.
Ik bid dat God ervoor zal zorgen dat we zijn wil doen, en dat Jezus Christus ons daarbij zal helpen. Alle eer aan God, voor altijd en eeuwig! Amen.

Verlossing door het plan van God

Romeinen 3:23-24 - Iedereen heeft gezondigd en ontbeert de nabijheid van God; en iedereen wordt uit genade, die niets kost, door God als een rechtvaardige aangenomen omdat hij ons door Christus Jezus heeft verlost.

Je bent geen haar beter dan de rest. Je hebt gezondigd, je bent zondig. En daarin is niet meer of minder. Je leeft zonder God, zonder zijn heerlijkheid. We zijn als mensen voor onszelf begonnen. En als kerkmensen zijn we geen haar beter dan de rest.
En toch krijg je genade van God. Niet omdat je beter bent, maar omdat God je dat wil geven. Zomaar, zonder dat je er iets voor hebt gedaan. Genade die je niets kost. Je wordt als rechtvaardige aangenomen. Gods oordeel ligt op jou, je bent schuldig. En tegelijk redt God je van dit oordeel.
Hij zorgt voor verlossing door Christus Jezus. Het heil is een plan van God, dat Hij in de geschiedenis uitwerkt. In Jezus komt Hij dicht naar ons toe. God schuift niet met recht, maar handhaaft het recht. En daarmee redt Hij jou.
Kun je dit snappen? Dit is het grote heilsmysterie. Onbegrijpelijk! God blijft trouw dwars door alle menselijke zondigheid heen. Hij gaat door, waar wij afhaken en afdwalen. Hij gaf zijn Zoon, de Zoon werd mens, toen wij nog vijanden waren. Groot is uw trouw, o HEER!

Vul hier uw eigen inhoud in.

WEEK 51

Psam 121

Ik sla mijn ogen op naar de bergen, waar komt mijn hulp vandaan? Mijn hulp komt van de HEER die hemel en aarde gemaakt heeft.

Lees meer
Psalm 121
‘Nakomelingen van Jakob, kom mee, laten wij leven in het licht van de Heer’.
Ik bid dat God ervoor zal zorgen dat we zijn wil doen, en dat Jezus Christus ons daarbij zal helpen. Alle eer aan God, voor altijd en eeuwig! Amen.

God van de Hemelse Engelenlegers

1 Kronieken 14:15 - Zodra je in de boomkruinen het geluid van een aanstormend leger hoort, moet je aanvallen, want dan gaat God voor je uit om het leger van de Filistijnen te verslaan.

Dit is een mooi verhaal waarin we worden aangemoedigd om op God te vertrouwen.
David is net koning geworden en gaat op de Filistijnen af die hem aanvallen. (De hele vallei staat al vol Filistijnen.) Hij vraagt God om hulp. De eerste keer zegt God: Ja, val aan, Ik zal je helpen. Je zult ze verslaan. De tweede keer zegt God: Ga niet op hen af. Maak een omtrekkende beweging. Dan zal je in de boomkruinen een aanstormend leger horen. Gods hemelse strijdkrachten! Dan moet je aanvallen. Want God gaat voor je uit om het leger van de Filistijnen te verslaan!
Denk aan dat grote Engelenkoor wat in de velden van Efratha zong over de eer aan God in de hoogste hemelen.
Zo mogen wij op onze problemen af gaan: Moedig, wetend dat God met zijn hemels engelenleger voor ons strijdt!

Heer van de Hemelse legers,
Gelukkig zijn zij die vertrouwen op U!


Vul hier uw eigen inhoud in.

WEEK 51

Psam 121

Ik sla mijn ogen op naar de bergen, waar komt mijn hulp vandaan? Mijn hulp komt van de HEER die hemel en aarde gemaakt heeft.

Lees meer
Psalm 121
‘Nakomelingen van Jakob, kom mee, laten wij leven in het licht van de Heer’.
Ik bid dat God ervoor zal zorgen dat we zijn wil doen, en dat Jezus Christus ons daarbij zal helpen. Alle eer aan God, voor altijd en eeuwig! Amen.

Jezus als echt mens en echt God.

Lucas 24:12; Joh. 20:5-7 e.v. (zie onder) - Hij werd gewikkeld in bakerdoeken [Luc.2:7] – maar nam de grafdoeken af door zijn opstanding

Hij had gestalte noch luister in de ogen van de joden [Js 53:2]- maar voor David is Hij schoner dan de mensenkinderen [Ps 45:3].
Hij werd gedoopt als mens [Mt:3:15] – maar vergaf zonden als God [Mt 9:2].
Hij werd verzocht als mens, maar overwon als God [Mt 1:4]; ja, Hij vraagt ons goede moed te hebben, want Hij heeft de wereld overwonnen [Jh 16:33].
Hij had honger [Mt 4:2] – maar Hij gaf duizenden te eten [Mt 14:19-21]; ja, Hij is het brood dat leven geeft en dat uit de hemel is [Jh 6:33-51].
Hij had dorst [Jh19:28] – maar Hij riep: “Als iemand dorst heeft, laat Hij bij Mij komen en drinken” [Jh 7:37] ja, Hij beloofde dat fonteinen zouden vloeien uit hen die geloven [Jh:7:38].
Hij was vermoeid [Jh4:6] – maar Hij is de rust van hen die vermoeid en belast zijn [Mt 11:28].
Hij was slaperig [Mt 8:24] – maar Hij wandelde lichtvoetig over de zee [Mt 14:25].
Hij betaald belasting, maar die komt uit een vis [Mt 17:27] – toch is Hij de Koning over hen die haar eisten.
Hij wordt een samaritaan en demonisch genoemd [Jh 8:58] – maar Hij red hem die afdaalde van Jeruzalem en in handen van rovers viel [Lc 10:30].
Hij bid – maar Hij verhoort gebeden. Hij weent [Lc 19:41; Jh 11:35] – maar Hij stopt tranen [Jh 20:15].
Hij vraagt waar Lazarus gelegd was [Jh11:34], want hij was mens; maar Hij wekt Lazarus op [Jh 11:43], want Hij was God.
Hij wordt verkocht, en heel goedkoop, want het is voor slechts dertig zilverlingen [Mt 26:16] – maar Hij lost de wereld, en dat tegen een hoge prijs, want de prijs was Zijn eigen bloed [Mt 20:28; 26:28].
Als een schaap wordt Hij ter slachting geleidt [Js 53:7] – maar Hij is de Herder van Israël, en nu ook van de hele wereld [Jh10:11; 14:16].

Vul hier uw eigen inhoud in.

WEEK 51

Psam 121

Ik sla mijn ogen op naar de bergen, waar komt mijn hulp vandaan? Mijn hulp komt van de HEER die hemel en aarde gemaakt heeft.

Lees meer
Psalm 121
‘Nakomelingen van Jakob, kom mee, laten wij leven in het licht van de Heer’.
Ik bid dat God ervoor zal zorgen dat we zijn wil doen, en dat Jezus Christus ons daarbij zal helpen. Alle eer aan God, voor altijd en eeuwig! Amen.

Luisteren en gehoorzamen

1 Samuel 3: 10 b - Spreek, uw dienaar luistert.

De vorige keer spraken we over het luisteren naar Gods woord. Maar luisteren vraagt wel wat van ons horen. En zit daar nou net niet een probleem bij ons. Is het niet veel meer dat wij onszelf graag horen. We hebben allemaal wel een mening over allerlei zaken en in onze gezinnen en scholen leren we onze kinderen die mening onder woorden te brengen. Kunnen/willen wij dan nog zeggen: Spreek Heer, want ik luister. Ik vermoed zomaar dat we dat heel lastig vinden. Want zeg nou eerlijk, hoeveel tijd besteden we per dag aan bijbelstudie of gebed? Hoe vaak ligt de bijbel open op tafel om een gedeelte te lezen of te horen lezen?
De jonge Samuel krijgt een woord van God te horen. En dat in een tijd dat ieder doet wat goed is in eigen ogen en het woord van de Heer schaars is geworden. En die schaarse aanwezigheid van het woord heeft het geoefende oor om te luisteren op zijn minst lui gemaakt. Misschien wel doof. Eli en Samuel hebben eerst niet eens in de gaten dat het de Heer is die roept. De Heer schakelt Samuel in om de profetie over het gezin van Eli uit te spreken. En Samuel gehoor-zaamt aan deze opdracht. De profetieën die Samuel uitspreekt komen uit. En wat gebeurt er door de gehoorzame daad van Samuel: iedereen, van Dan tot Berseba, komt tot de erkenning dat Samuel door de Heer als profeet was aangewezen (1 Sam 3:20).
God schakelt profeten in om zijn Woord door te geven. Geslachtenlang is de godsopenbaring doorgegaan door de mond van profeten. Totdat het Woord vlees is geworden (Joh 1). Jezus Christus, Zoon van God, is naar de aarde gekomen en heeft onder ons gewoond. De profeten hebben zijn komst aangekondigd. De profetie krijgt vervulling. Gods’ gesproken beloftewoord is zichtbaar in Jezus Christus, Redder van de wereld!
Wie zou dan niet zijn bijbel open doen en zeggen: Spreek, uw dienaar luistert?

Vul hier uw eigen inhoud in.

WEEK 51

Psam 121

Ik sla mijn ogen op naar de bergen, waar komt mijn hulp vandaan? Mijn hulp komt van de HEER die hemel en aarde gemaakt heeft.

Lees meer
Psalm 121
‘Nakomelingen van Jakob, kom mee, laten wij leven in het licht van de Heer’.
Ik bid dat God ervoor zal zorgen dat we zijn wil doen, en dat Jezus Christus ons daarbij zal helpen. Alle eer aan God, voor altijd en eeuwig! Amen.

“Vurig en eensgezind wijdden zij zich aan het gebed.”

Handelingen 1:14 - Vader in de hemel, Ja, zo zou ik het willen in onze kerk!

Dat we ons vurig en eensgezind wijden aan het gebed!
Dat we elkaar bemoedigen en enthousiast zijn over de kerk en alles van u verwachten!
Laat mij zien waar u al mee bezig bent. Welke wonderen u hier doet.
Ik bid voor mijn broers en zussen.
Geef dat ik niet de ander mijn wil op leg.
Maar geef mij een luisterend oor. Dat ik geen oplossingen voor de ander bedenk. Of zeg hoe U iets zou moeten doen. Maar dat ik al luisterend iets van u laat zien.
Dan wordt hier op aarde uw koninkrijk zichtbaar.
Om Jezus wil.
Amen.


Vul hier uw eigen inhoud in.

WEEK 51

Psam 121

Ik sla mijn ogen op naar de bergen, waar komt mijn hulp vandaan? Mijn hulp komt van de HEER die hemel en aarde gemaakt heeft.

Lees meer
Psalm 121
‘Nakomelingen van Jakob, kom mee, laten wij leven in het licht van de Heer’.
Ik bid dat God ervoor zal zorgen dat we zijn wil doen, en dat Jezus Christus ons daarbij zal helpen. Alle eer aan God, voor altijd en eeuwig! Amen.

Luisteren en bidden

Deut. 5: 1 - Luister, Israel, naar de wetten en de regels die ik u vandaag bekendmaak. Maak ze u eigen en leef ze strikt na.

Nederland is vol geluid. Verkeer raast af en aan, muziek in winkels en via oortjes vanaf de smarthone, gesprekken op terrassen en ga zo maar door. Het is eigenlijk nergens echt stil meer. In ons land worden tegenwoordig speciale stilte excursies georganiseerd. Aan de andere kant gaat veel langs ons heen; gelukkig maar want anders werden we stapelgek van al het lawaai. Er zit echter wel een gevaar in. Als we niet meer alert zijn op wat we horen kan het zomaar gebeuren dat we wel luisteren maar dat het niet doordringt. Dat een belangrijk bericht zomaar langs je heengaat. Je bent er wel bij maar toch ook weer niet. Dat kan ook gebeuren met het Woord van onze God. Hij spreekt maar het dringt niet echt door.
Mozes spreekt het volk indringend aan. Luister Israel m.a.w. let nu goed op. Het is niet zomaar luisteren, nee het is een opdracht. Attentie, aandacht! Als je zo iets hoort dan spits je de oren. Wat gaat komen zal belangrijk zijn. En dat blijkt, Mozes vraagt nogmaals aandacht voor de 10 geboden die hij op de Horeb van God heeft gekregen. En de opdracht daarbij is: Luisteren, eigen maken en naleven! Wat een opdracht. Wie zou dat kunnen? Goed en aandachtig luisteren, begrijpen wat er gezegd wordt en dan ook nog eens toepassen in het dagelijks leven. Dit is niet te doen.
En toch, het woord van God komt tot ons als we lezen in de bijbel aan tafel, als we de zondagse erediensten bezoeken, als we bijbelstudie doen met elkaar. Daar begint de luister oefening. Daar hoor je het levend makende woord dat ons leven zin en richting geeft. We leren naar Gods woord te luisteren en het te verstaan. Niet nonchalant maar actief en betrokken. Dat gaat niet in 1 keer. Dat duurt ons leven lang. Door te luisteren bouwen we inzicht op en maken we keuzes in lijn zijn met Gods woord. We verstaan Zijn leefregels en willen die volgen toch? Belangrijk dus, om die luisterende houding aan te nemen. Laten we bidden om een open oor en hart om het goede nieuws (‘evangelie’) te ontvangen.


Vul hier uw eigen inhoud in.

WEEK 51

Psam 121

Ik sla mijn ogen op naar de bergen, waar komt mijn hulp vandaan? Mijn hulp komt van de HEER die hemel en aarde gemaakt heeft.

Lees meer
Psalm 121
‘Nakomelingen van Jakob, kom mee, laten wij leven in het licht van de Heer’.
Ik bid dat God ervoor zal zorgen dat we zijn wil doen, en dat Jezus Christus ons daarbij zal helpen. Alle eer aan God, voor altijd en eeuwig! Amen.

Zoek rust

Psalm 62:6 - Zoek rust, mijn ziel, bij God alleen, van hem blijf ik alles verwachten.

In deze tijd van drukte en zoveel moeten is dat makkelijker gezegd dan gedaan. Mensen worstelen met social media, keuzestress, burn-out. De midlife-crisis heeft een tegenhanger gekregen: de quarterlife-crisis. Jezelf ontplooien, worden wie je bent. De eisen, die we onszelf en die anderen ons opleggen, zijn immens. Wat wil je bereiken? Eer, roem, aanzien bij de mensen, geld? En voor wie wil je het allemaal bereiken? Voor anderen, voor jezelf?
Zoek rust: Als je in eigen kracht alles wilt regelen, je hele leven probeert te plannen, dan loop je stuk. Proberen aan verwachtingen van jezelf, van anderen, van de maatschappij te voldoen is een krachtsinspanning, die bovenmenselijk is. Het leven is niet maakbaar. De wereld is een gebroken wereld. We kunnen niet alles overzien.
Zoek rust bij God alleen: Hij geeft wat je nodig hebt, zijn liefde, zijn genade. Hij heeft je zijn Zoon gegeven om alles te doen, zodat jij als kind bij God weer rust mag vinden. Door zijn Geest vormt Hij je tot wie je moet zijn, jij mag je laten vormen in alle rust. Blijf alles van Hem verwachten, dan heb je meer dan genoeg, dan wordt je wie Hij wil dat je bent. Beter, mooier kan niet.


Vul hier uw eigen inhoud in.

WEEK 51

Psam 121

Ik sla mijn ogen op naar de bergen, waar komt mijn hulp vandaan? Mijn hulp komt van de HEER die hemel en aarde gemaakt heeft.

Lees meer
Psalm 121
‘Nakomelingen van Jakob, kom mee, laten wij leven in het licht van de Heer’.
Ik bid dat God ervoor zal zorgen dat we zijn wil doen, en dat Jezus Christus ons daarbij zal helpen. Alle eer aan God, voor altijd en eeuwig! Amen.

Grijp in!

Jeremia 32:17 - “Ach HEER, mijn God, u hebt met uw grote kracht, met uw machtige arm, de hemel en de aarde gemaakt. Voor u is niets onmogelijk.”

Jeremia zit gevangen en de Babyloniërs staan klaar om Jeruzalem te veroveren. En op dat moment moet Jeremia een stuk land kopen van zijn neef en dat officieel regelen.
Jeremia ziet er totaal de zin niet van in. Nu? Een stuk land kopen voor de toekomst, terwijl er geen toekomst lijkt te zijn? Hij begrijpt niets van wat God van plan is.
“Waarom moet ik dat doen Heer?”
Maar hij bidt en smeekt en doet een beroep op Gods macht, op de wonderen die God in het verleden gedaan heeft: “Uw naam is Machtige Heer.”
“Ach HEER, mijn God, u hebt met uw grote kracht, met uw machtige arm, de hemel en de aarde gemaakt. Voor u is niets onmogelijk.”
Je mag er bij grote zorgen op aandringen en om smeken dat God ingrijpt.
Niet omdat jij het zo graag wilt, maar omdat God het wil! Laat uw Naam worde geheiligd, laat uw wil worden gedaan!
De machtige God die zelf de hemel en de aarde en alle sterren gemaakt heeft, kan ook in jouw leven, of in het leven van je kind, ingrijpen.
Houd moed, hou vol! Blijf bidden, net als Jeremia. Voor God is alles mogelijk!


Vul hier uw eigen inhoud in.

WEEK 51

Psam 121

Ik sla mijn ogen op naar de bergen, waar komt mijn hulp vandaan? Mijn hulp komt van de HEER die hemel en aarde gemaakt heeft.

Lees meer
Psalm 121
‘Nakomelingen van Jakob, kom mee, laten wij leven in het licht van de Heer’.
Ik bid dat God ervoor zal zorgen dat we zijn wil doen, en dat Jezus Christus ons daarbij zal helpen. Alle eer aan God, voor altijd en eeuwig! Amen.

Gods bescherming in gevaren

Psalm 91:1-2 en 11-12 (Herziene Statenvertaling) - ‘Wie in de schuilplaats van de Allerhoogste is gezeten, zal overnachten in de schaduw van de Almachtige. Ik zeg tegen de Heere: Mijn toevlucht en mijn burcht, mijn God op Wie ik vertrouw! – Want Hij zal voor u Zijn engelen bevel geven dat zij u bewaren op al uw wegen. Zij zullen u op de handen dragen, zodat u uw voet aan geen steen stoot’.

Vanmorgen keek en luisterde ik naar Hour of Power (zondagmorgen op TV 5). Het wekelijkse interview dat Jan van den Bosch heeft in deze uitzendingen was dit keer met Antoine Bodar over zijn boekje ‘Droef gemoed’. Bodar is zoals hij zelf zegt zwaarmoedig van aard en is tweemaal in zijn leven zeer depressief geweest. De eerste keer had hij suïcidale neigingen, maar hij heeft zich gelukkig na een jaar weer weten te herpakken. De tweede periode van depressie heeft veel langer geduurd, maar Bodar heeft toen geen neiging tot zelfdoding gehad. Hij zegt daarover dat hij zich toen veel bewuster was van Gods liefde en bescherming in zijn leven. Hij wist zich ondanks zijn ‘droef gemoed’ geborgen bij zijn Heer.
De bekende teksten van Psalm 91 en psalm 23 gaven Bodar diepe troost.
Moge die troost voor ons allen gelden wanneer droefheid, door wat voor omstandigheden dan ook, ons overvalt.


Vul hier uw eigen inhoud in.

WEEK 51

Psam 121

Ik sla mijn ogen op naar de bergen, waar komt mijn hulp vandaan? Mijn hulp komt van de HEER die hemel en aarde gemaakt heeft.

Lees meer
Psalm 121
‘Nakomelingen van Jakob, kom mee, laten wij leven in het licht van de Heer’.
Ik bid dat God ervoor zal zorgen dat we zijn wil doen, en dat Jezus Christus ons daarbij zal helpen. Alle eer aan God, voor altijd en eeuwig! Amen.

Kom Heer Jezus, kom!

2 Petrus 3:12 - “U die uitziet naar de dag van God en het aanbreken daarvan bespoedigt!”

Mijn vader had vroeger een zinnetje waarmee hij ieder gebed afsloot:
“Geef dat wij dienstbaar mogen zijn aan de komst van uw koninkrijk.”
Ik vind dat mooi en heb het over genomen.
Het past helemaal bij bovenstaande tekst uit 2 Petrus 3.
Maar ik vind het ook wel bijzonder: God komt met haast, heeft hij gezegd. En voor ons idee duurt het nog zo lang. Maar het is zijn Goddelijk plan. Hij heeft de tijd, de eeuwigheid in zijn hand.
En wij, gewone mensen, mogen meewerken aan het aanbreken van die laatste dag!? Kunnen dat versnellen?! Ja.
Lees 1 Kronieken 5:20 maar: ‘Hij liet zich door hen verbidden, omdat zij op hem hadden vertrouwd.’
Of ‘Geliefde broers en zussen, wees standvastig en onwankelbaar en zet u altijd volledig in voor het werk van de Heer, in het besef dat door de Heer uw inspanningen nooit tevergeefs zijn.’( 1 Korinthe 15:58)
En dat kun je ook echt. Lees maar in Efeziërs 2:10 ‘Hij heeft ons gemaakt tot wat wij nu zijn: in Christus Jezus geschapen om de weg te gaan van de goede daden die God heeft voorbereid.’
En Jezus zegt het zelf in Mattheus 25:40 ‘Alles wat jullie gedaan hebben voor een van de onbelangrijkste van mijn broers of zussen, dat hebben jullie voor mij gedaan.’

Daarom kan ik iedere dag oppakken wat God voor me klaar legt. Het goede doen, me richten op hem en bidden. En zo meewerken aan de komst van zijn Koninkrijk!

De Bijbel eindigt met deze woorden:
‘Hij die dit alles waarborgt, zegt: ‘Ja, Ik kom spoedig.’
Amen. Kom, Heer Jezus!
De genade van de Heer Jezus zij met allen.’

Vul hier uw eigen inhoud in.

WEEK 51

Psam 121

Ik sla mijn ogen op naar de bergen, waar komt mijn hulp vandaan? Mijn hulp komt van de HEER die hemel en aarde gemaakt heeft.

Lees meer
Psalm 121
‘Nakomelingen van Jakob, kom mee, laten wij leven in het licht van de Heer’.
Ik bid dat God ervoor zal zorgen dat we zijn wil doen, en dat Jezus Christus ons daarbij zal helpen. Alle eer aan God, voor altijd en eeuwig! Amen.

Trouw aan het verbond

Psalm 103:17-18 - 'De Heer is trouw aan wie Hem vrezen…. Hij doet recht aan de kinderen en kleinkinderen van wie zich houdt aan zijn verbond en naar zijn geboden leeft'.

We praten in deze weken op onze kringen over Gods verbond met mensen. Met Noach, Abraham, David, met het volk Israël en over Gods verbond met alle volken (via Christus Jezus), en met mij.
Wat zegt dit verbond mij en wat zegt het voor mijn eigen relatie met God? Vragen die we met elkaar (zullen) bespreken. Daarbij zal ongetwijfeld onze doopbelofte aan de orde komen.
Wat staat voorop in het verbond dat gesloten wordt tussen God en mensen? Trouw aan elkaar!
God is trouw en Hij doet recht aan wie Hem vrezen en naar zijn geboden leven. Zo simpel en zo troostvol is dat. Niets meer en niet minder. God is trouw aan ons en Hij vraagt datzelfde ook van ons aan Hem. Zijn trouw gaat zelfs zover dat hij er niet alleen mij, maar ook mijn kinderen en kleinkinderen in laat delen.
Wat een troost voor ouders die soms ervaren dat hun kinderen en/of kleinkinderen minder trouw zijn aan het verbond dat God met hen sloot.
Wat een God is Hij!


Vul hier uw eigen inhoud in.

WEEK 51

Psam 121

Ik sla mijn ogen op naar de bergen, waar komt mijn hulp vandaan? Mijn hulp komt van de HEER die hemel en aarde gemaakt heeft.

Lees meer
Psalm 121
‘Nakomelingen van Jakob, kom mee, laten wij leven in het licht van de Heer’.
Ik bid dat God ervoor zal zorgen dat we zijn wil doen, en dat Jezus Christus ons daarbij zal helpen. Alle eer aan God, voor altijd en eeuwig! Amen.

De Schriften getuigen over Jezus

Johannes 5:39-42 - U bestudeert de Schriften en u denkt daardoor eeuwig leven te hebben. Welnu, de Schriften getuigen over mij, maar bij mij wilt u niet komen om leven te ontvangen. Niet dat de mensen mij moeten eren, maar ik ken u: u hebt geen liefde voor God in u.

Bijbellezen is van levensbelang. De farizeeën weten dat ook. Ze bestuderen ijverig de Schriften: Mozes, de profeten. Ze beseffen dat ze daarin het eeuwig leven hebben. Alleen… ze lezen de letters van de Schriften, maar ze horen niet Gods stem daarin. Ze willen met de woorden aan de slag, maar niet uit liefde voor God. Het is een zware aanklacht die Jezus hier tegen ze uitspreekt.
Hoe ga jij met de Bijbel om? Is het een boek met leefregels, zodat jij goed weet hoe je moet leven. Maar ook wat er dreigt bij overtreding? Is het een boek waarin je troostende en bemoedigende teksten kunt vinden als het wat moeilijk gaat? Morele wijsheid, pakkende spreuken… Goed Bijbellezen betekent dat je een hart hebt, dat naar God wil luisteren en dat je bereid bent Jezus te ontmoeten. Bijbellezen is beseffen dat je bij Hem moet zijn om leven te ontvangen.
De Bijbel is dynamiet. Het blaast je zelf geconstrueerde leventje omver, zodat er ruimte komt voor de ontmoeting met Jezus, die je eeuwig leven geeft.

Vul hier uw eigen inhoud in.

WEEK 51

Psam 121

Ik sla mijn ogen op naar de bergen, waar komt mijn hulp vandaan? Mijn hulp komt van de HEER die hemel en aarde gemaakt heeft.

Lees meer
Psalm 121
‘Nakomelingen van Jakob, kom mee, laten wij leven in het licht van de Heer’.
Ik bid dat God ervoor zal zorgen dat we zijn wil doen, en dat Jezus Christus ons daarbij zal helpen. Alle eer aan God, voor altijd en eeuwig! Amen.

Meer dan Goud!

1 Petrus 1: 7 - Zo kan de echtheid blijken van uw geloof – zoveel kostbaarder dan vergankelijk goud, dat toch ook in het vuur wordt getoetst – en zo verwerft u lof, eer en roem wanneer Jezus Christus zich zal openbaren.

Weet je waarom het soms niet mee zit in het leven? Waarom je allerlei tegenslag te verduren krijgt? Dan blijkt namelijk de echtheid van je geloof!
Zelfs goud, het edelste metaal, wordt door het vuur gehaald, om het te zuiveren. Alle vuil smelt weg en verbrandt. Het edele goud blijft over.
Maar goud is maar goud, materie, metaal. ‘Vergankelijk’ wordt het genoemd, terwijl goud toch heel lang mee gaat.
Jij bent veel kostbaarder! Onbetaalbaar waardevol! Alleen door het bloed van Jezus, het kostbare Lam, kun je worden gekocht. Vrijgekocht, zodat je onvergankelijk bent!
En ja, ook wij moeten gezuiverd worden. Door het vuur van beproevingen en zorgen.
Echt, je komt er mooier en sterker en puurder uit!
Kostbaarder dan goud ben je. En je zult hemelse eer krijgen als Jezus terugkomt.


Vul hier uw eigen inhoud in.

WEEK 51

Psam 121

Ik sla mijn ogen op naar de bergen, waar komt mijn hulp vandaan? Mijn hulp komt van de HEER die hemel en aarde gemaakt heeft.

Lees meer
Psalm 121
‘Nakomelingen van Jakob, kom mee, laten wij leven in het licht van de Heer’.
Ik bid dat God ervoor zal zorgen dat we zijn wil doen, en dat Jezus Christus ons daarbij zal helpen. Alle eer aan God, voor altijd en eeuwig! Amen.

De rechtvaardigen verliest Hij niet uit het oog!

1 Petrus 3:12-13 - ‘De Heer verliest de rechtvaardige niet uit het oog en luistert naar hun gebeden, maar Hij keert zich tegen wie kwaad doen. Overigens, wie zou u kwaad doen als u zich volledig inzet voor het goede?’

Wie is rechtvaardig? Paulus tekent in Romeinen 3:10 op ‘Er is geen mens rechtvaardig, zelfs niet één…’. Maar in vers 26 schrijft hij over de kracht van Christus verlossingswerk met betrekking tot rechtvaardigheid: ‘God laat ons zien dat Hij rechtvaardig is door iedereen vrij te spreken die in Jezus gelooft’. Gerechtvaardigd door het geloof in Christus Jezus. De gelovige mag vrijuit gaan!
Als ‘rechtvaardige’ mag ik het nieuwe gemeenteseizoen weer ingaan om me in te zetten voor het goede. In verbondenheid met al mijn mede kerkleden, mijn broeders en zusters in de Heer. Ik mag me inzetten om te bidden voor mijn medemens, voor de zieken en gehandicapten, de stervenden… Ik mag meedenken met de kerkenraad, het jeugdwerk, het beroepingswerk en met al die andere ‘goede’ dingen die we voor Gods Koninkrijk mogen doen en kunnen betekenen. De Heer verliest ons daarbij niet uit het oog en luistert naar onze gebeden. De Heer zegene ons voor en met elkaar bij onze hernieuwde start.


Vul hier uw eigen inhoud in.

WEEK 51

Psam 121

Ik sla mijn ogen op naar de bergen, waar komt mijn hulp vandaan? Mijn hulp komt van de HEER die hemel en aarde gemaakt heeft.

Lees meer
Psalm 121
‘Nakomelingen van Jakob, kom mee, laten wij leven in het licht van de Heer’.
Ik bid dat God ervoor zal zorgen dat we zijn wil doen, en dat Jezus Christus ons daarbij zal helpen. Alle eer aan God, voor altijd en eeuwig! Amen.

WORD HEERLIJK MENS!

Matteüs 5:33-48 - Bergrede

durf onvoorwaardelijk echt mens te zijn
door al je angst en schaamte af te leggen

dan doe je vrij je eens gegeven woord
gestand, zal je de waarheid niets ontzeggen

worden jouw ja en nee nooit een ‘misschien’,
dan zal de leugen het altijd verliezen

ook lach je dan wanneer men je bespot
vanwege je geloof en je geweten

dan hoef je nooit opportunist te zijn
en krijg je vleugels door een rein geweten

dan zal men later zeggen: ‘die wij haatten
deed niets dan goed, hij had ons waarlijk lief,

hij bad zelf voor ons toen wij hem vervloekten,
’t is onverdraaglijk hoe hij ons vergaf’.

als men dit van mij zeggen zou, dan was
ik werkelijk mens, dan was ik beeld van God.


Vul hier uw eigen inhoud in.

WEEK 51

Psam 121

Ik sla mijn ogen op naar de bergen, waar komt mijn hulp vandaan? Mijn hulp komt van de HEER die hemel en aarde gemaakt heeft.

Lees meer
Psalm 121
‘Nakomelingen van Jakob, kom mee, laten wij leven in het licht van de Heer’.
Ik bid dat God ervoor zal zorgen dat we zijn wil doen, en dat Jezus Christus ons daarbij zal helpen. Alle eer aan God, voor altijd en eeuwig! Amen.

Wat houd ik van uw huis, Heer...

Psalmen 84:22 - Hoe lieflijk is uw woning, HEER van de hemelse machten.

"Wat houd ik van uw huis, HEER van de hemelse legers......" Zo zingen we het in de berijming van Psalmen van Nu. "Ik houd van uw huis, HEER...."
Maar wat bedoel je als je dat zingt? Welk huis? Waar denk je dan aan? Denk je met weemoed aan de tempel van toen? Denk je aan de gemeente van nu?
In 1 Kor.3:16 zegt Paulus dat de gemeente de tempel van God is, en dat de Geest woont daar in het midden woont. Petrus roept je op om je als levende steen te laten gebruiken voor de bouw van Gods geestelijke tempel (1 Petr.2:5).
Houd je van het huis van de HEER? Hoe laat je zien dat je meent wat je zingt? Of sta je er niet bij stil als je het zingt? Gaat het je puur om je relatie met Jezus? Maar vergeet niet dat Jezus juist als hoeksteen is gebruikt voor de tempel (1 Petr.2:4,6-7). En ook Paulus zegt dat Jezus het fundament is (1 Kor.3:11). Als je een relatie met Jezus wil, krijg je er een hele 'tempel' bij. Hoe blij ben je daarmee? Hoeveel houd je daarvan?

Vul hier uw eigen inhoud in.

WEEK 51

Psam 121

Ik sla mijn ogen op naar de bergen, waar komt mijn hulp vandaan? Mijn hulp komt van de HEER die hemel en aarde gemaakt heeft.

Lees meer
Psalm 121
‘Nakomelingen van Jakob, kom mee, laten wij leven in het licht van de Heer’.
Ik bid dat God ervoor zal zorgen dat we zijn wil doen, en dat Jezus Christus ons daarbij zal helpen. Alle eer aan God, voor altijd en eeuwig! Amen.

Reddingsplan

1 Petrus 1: 20 - 'Al voor de grondvesting van de wereld is hij door God uitgekozen, en nu is hij, aan het einde van de tijd, verschenen omwille van u'.

Hoe bijzonder is dit!
God wist het al van te voren: Hij zou een aarde maken met mensen er op. Met een vrije wil. Vrij om het goede of het kwade te kiezen. Hij wist al dat het mis zou gaan: Ze zouden de verkeerde keus maken. Dat zou grote gevolgen hebben voor alle andere mensen. Ze konden niet meer bij God komen.
Maar hij had ook al een reddingsplan klaar!
Hij zou zijn eigen zoon naar de aarde sturen om de relatie weer te herstellen. Om te zorgen dat alles goed zou komen. Ook dit zou grote gevolgen hebben voor alle andere mensen!
En wij weten dat het zo is gebeurd. Het ging helemaal mis. De dood kwam in de wereld. Maar Jezus is gekomen. Hij bracht het leven terug. Eeuwig leven.
God is bezig om zijn reddingsplan te voltooien. Nog even, dan komt Jezus terug!
Daar kijken we naar uit. Kom Heer Jezus, kom met haast!

Els Sneep-Los

Vul hier uw eigen inhoud in.

WEEK 51

Psam 121

Ik sla mijn ogen op naar de bergen, waar komt mijn hulp vandaan? Mijn hulp komt van de HEER die hemel en aarde gemaakt heeft.

Lees meer
Psalm 121
‘Nakomelingen van Jakob, kom mee, laten wij leven in het licht van de Heer’.
Ik bid dat God ervoor zal zorgen dat we zijn wil doen, en dat Jezus Christus ons daarbij zal helpen. Alle eer aan God, voor altijd en eeuwig! Amen.

Verlangen naar de Heer

Psalm 27:4 - ‘Ik vraag aan de Heer één ding, het enige wat ik verlang: wonen in het huis van de Heer alle dagen van mijn leven, om de liefde van de Heer te aanschouwen, Hem te ontmoeten in zijn tempel’.

Als ik zo’n tekst hardop lees dan voelt dat als iets heiligs, iets waar ik naar mag verlangen. Maar tegelijk spreekt mijn ratio en denk ik: zijn dat ook mijn woorden of alleen de woorden van David? Of zijn het woorden voor mensen die in de gevangenis zitten en gemarteld worden om hun geloof, voor mensen die in het geheim hun geloof moeten beleven? Voor mensen die ernstig ziek zijn en weten dat ze gaan sterven?
Wat mag, wat moet ik zelf met de woorden uit deze psalm? Wanneer ik ze opnieuw lees, dan geven ze me veel troost. De vraag die David stelt, mag ik ook stellen: ‘ik verlang te wonen in het huis van de Heer, al de dagen van mijn leven’. Ja, dat verlangen om dicht bij God te leven, elke dag te kunnen ervaren: U bent mijn Heer, uw liefde omringt mij, U wil ik ontmoeten in mijn gebed, in mijn dagelijks doen en laten. Waarbij ik U mag aanschouwen, U mag ontmoeten.
Ja dat verlangen van David is toch ook jouw en mijn verlangen!?


Vul hier uw eigen inhoud in.

WEEK 51

Psam 121

Ik sla mijn ogen op naar de bergen, waar komt mijn hulp vandaan? Mijn hulp komt van de HEER die hemel en aarde gemaakt heeft.

Lees meer
Psalm 121
‘Nakomelingen van Jakob, kom mee, laten wij leven in het licht van de Heer’.
Ik bid dat God ervoor zal zorgen dat we zijn wil doen, en dat Jezus Christus ons daarbij zal helpen. Alle eer aan God, voor altijd en eeuwig! Amen.

Vergeven en Verzoenen

Wanneer je dus je offergave naar het altaar brengt en je je daar herinnert dat je broeder of zuster je iets verwijt, laat je gave dan bij het altaar achter; ga je eerst met die ander verzoenen en kom daarna je offer brengen. - Matteüs 5:23-24

Individualisme kan ook zomaar het christelijk geloof binnensluipen.... Het gaat om mijn persoonlijke relatie met Jezus Christus. Hij is voor mij gestorven, ik krijg daarom vergeving van zonden. Hij heeft de relatie tussen de Vader en mij hersteld, in Christus wil God mijn Vader zijn.
Mooi dat je relatie met God door Christus hersteld is.... Maar wat betekent dat voor de relaties om je heen? Voordat je bij God om vergeving vraagt, oftewel voordat je 'je offergave naar het altaar brengt' moet je de relatie met broers of zussen hersteld hebben. Heb je iets gezegd of gedaan waarmee je een ander gekwetst hebt of kwaad hebt gedaan, dan zal je die relatie eerst moeten herstellen, 'eerst met die ander verzoenen'.
Dat vraagt wel iets van je. Het is zo gemakkelijk om verkeerde woorden en daden die we gezegd en gedaan hebben in relaties in gebed bij God neer te leggen en om dan om vergeving te vragen. Een gemakkelijke manier, die je weinig inspanning, nederigheid en zelfverloochening kost, om de zonde uit je leven te laten wegwassen. Maar de verzoening met de ander heeft minstens zoveel belang. Voordat je met het belijden van je zonden bij God komt, eerst je verzoenen met de naaste.

Vul hier uw eigen inhoud in.

WEEK 51

Psam 121

Ik sla mijn ogen op naar de bergen, waar komt mijn hulp vandaan? Mijn hulp komt van de HEER die hemel en aarde gemaakt heeft.

Lees meer
Psalm 121
‘Nakomelingen van Jakob, kom mee, laten wij leven in het licht van de Heer’.
Ik bid dat God ervoor zal zorgen dat we zijn wil doen, en dat Jezus Christus ons daarbij zal helpen. Alle eer aan God, voor altijd en eeuwig! Amen.

Je denken vernieuwd!

Christus is voor ons gestorven en opgewekt. Daarom beoordelen we vanaf nu niemand meer volgens de maatstaven van deze wereld; ook Christus niet. Daarom ook is iemand die één met Christus is, een nieuwe schepping. - 2 Korintiërs 5: 16

Het is Pinksteren geweest! We vieren dat we zijn vernieuwd door de Geest.
Geloof je in God? In Jezus je Redder? Dan ben je nu een nieuwe schepping!
Je manier van denken wordt vernieuwd door de Geest.
Vanaf nu beoordeel je de ander niet meer op een menselijke manier, maar door de Geest.
Ook Christus beoordeel je niet meer naar menselijke maatstaven: geen God van de regeltjes, maar een God die onvoorwaardelijk van je houdt!
Vanaf nu kijk je vol dankbaarheid en blijdschap naar Christus. Zijn Geest vernieuwt je denken!
Dan kijk je anders naar de ander: in liefde, zonder oordeel. Door de ogen van de Geest.
Dan kijk je anders naar jezelf: in liefde, zonder oordeel. Christus heeft je allang aanvaard.


Een gebed uit psalm 51:

“Schep, o God, een zuiver hart in mij,
vernieuw mijn geest, maak mij standvastig,
Red mij, geef mij de vreugde van vroeger,
de kracht van een sterke geest. Amen.”

Vul hier uw eigen inhoud in.

WEEK 51

Psam 121

Ik sla mijn ogen op naar de bergen, waar komt mijn hulp vandaan? Mijn hulp komt van de HEER die hemel en aarde gemaakt heeft.

Lees meer
Psalm 121
‘Nakomelingen van Jakob, kom mee, laten wij leven in het licht van de Heer’.
Ik bid dat God ervoor zal zorgen dat we zijn wil doen, en dat Jezus Christus ons daarbij zal helpen. Alle eer aan God, voor altijd en eeuwig! Amen.

Pinksterbelofte

Efeze 1:13b-14a - ‘In Hem bent u, door uw geloof, gemerkt met het stempel van de heilige Geest die ons beloofd is als voorschot op onze erfenis…’

Opmerkelijk zijn deze woorden van Paulus aan de Efeziërs ‘gemerkt met het stempel van de heilige Geest’. We spreken vaak over het stempel van de doop en/of gebrandmerkt door het teken van de doop. In deze tekst wordt eveneens gesproken van een stempel, een tweede stempel. Niet alleen de doop, ook de heilige Geest stempelt ons leven als gelovige en beide zijn ons beloofd als voorschot op onze erfenis. Dubbele rijkdom!
Misschien beseffen we te weinig hoe geweldig Jezus belofte aan de discipelen was: ‘Johannes doopte met water, maar binnenkort worden jullie gedoopt met de heilige Geest’. Onderschatten we wellicht de Pinksterdoop? Jezus vervolgt: ‘jullie zullen door deze Geest kracht ontvangen en van mij getuigen’. We gaan het Pinksterfeest weer vieren en ontvangen hiermee kracht door de heilige Geest om in ons leven te spreken en te getuigen van Gods grote daden.

Vul hier uw eigen inhoud in.

WEEK 51

Psam 121

Ik sla mijn ogen op naar de bergen, waar komt mijn hulp vandaan? Mijn hulp komt van de HEER die hemel en aarde gemaakt heeft.

Lees meer
Psalm 121
‘Nakomelingen van Jakob, kom mee, laten wij leven in het licht van de Heer’.
Ik bid dat God ervoor zal zorgen dat we zijn wil doen, en dat Jezus Christus ons daarbij zal helpen. Alle eer aan God, voor altijd en eeuwig! Amen.

Zoek de HEER en leef.

Amos 5:6 - Zoek de HEER? Maar Israël had de HEER toch al? Ze offerden, brachten tienden, ze gingen op pelgrimstochten naar belangrijke plaatsen waar Hij zich had laten zien….

Hoezo: Zoek de HEER? Israël gaat toch steeds naar de HEER? Wat wil Amos dan?
Is het de HEER die ze ontmoeten? Of is het een beeld wat ze van Hem gemaakt hebben? Een hen welgevallige God, die zich laat fêteren. En die in ruil daarvoor gunst en rijkdom geeft, voorspoed en welvaart. Wel handig hoor: Hij past zo uitstekend bij hen. Geeft wat nodig is en vraagt wat ze willen geven.
Zoek de HEER, dat is het doen van de wil van God. In vers 14 staat de parallel: ‘zoek het goede, niet het kwade, dan zullen jullie leven’. Het gaat niet om wat jij wilt, wat jij goed vindt, wat jou uitkomt. Het gaat om het doen van de wil van God. En dat is een levenslange zoektocht. Lezen in Gods Woord. Kijken naar Jezus hoe Hij volmaakt de wil van zijn Vader heeft gedaan. Vragen om de leiding van de Heilige Geest. Dat alles onder voortdurend bidden.
Wat levert het je op? Leven…. Eeuwig leven. Niet als een cadeau voor goed gedrag aan het einde van de tijd. Maar nu al. Leven. Omdat je in relatie staat met de HEER, de bron van het leven.

Vul hier uw eigen inhoud in.

WEEK 51

Psam 121

Ik sla mijn ogen op naar de bergen, waar komt mijn hulp vandaan? Mijn hulp komt van de HEER die hemel en aarde gemaakt heeft.

Lees meer
Psalm 121
‘Nakomelingen van Jakob, kom mee, laten wij leven in het licht van de Heer’.
Ik bid dat God ervoor zal zorgen dat we zijn wil doen, en dat Jezus Christus ons daarbij zal helpen. Alle eer aan God, voor altijd en eeuwig! Amen.

God is goed.

Psalm 40:6 - “Veel wonderen hebt u verricht, veel goeds voor ons besloten, HEER, mijn God. Niemand is te vergelijken met u! Wil ik erover spreken, ervan verhalen, het is te veel om op te sommen.”

Als je diep in de misère zit, ga je dan een loflied zingen?
David begint met God te danken voor de wonderen die hij deed.
“Veel wonderen hebt u verricht,
veel goeds voor ons besloten,
HEER, mijn God.
Niemand is te vergelijken met u!
Wil ik erover spreken, ervan verhalen,
het is te veel om op te sommen.”

Hij schrijft dit eigenlijk vanuit de ellende:
“Uw liefde en trouw
zullen mij altijd beschermen,
nu kwellingen mij omsluiten,
te talrijk om te tellen.”

Maar hij begint met God te loven.
Door God te danken voor zijn wonderen kan David toch weer vooruit kijken.
“Wie bij u hun geluk zoeken
zullen lachen en vrolijk zijn,
wie van u hun redding verwachten
zullen steeds weer zeggen:
‘Groot is de HEER.’
Ik ben arm en zwak,
Heer, denk aan mij.
U bent mijn helper, mijn bevrijder,
mijn God, wacht niet langer.”

Vul hier uw eigen inhoud in.

WEEK 51

Psam 121

Ik sla mijn ogen op naar de bergen, waar komt mijn hulp vandaan? Mijn hulp komt van de HEER die hemel en aarde gemaakt heeft.

Lees meer
Psalm 121
‘Nakomelingen van Jakob, kom mee, laten wij leven in het licht van de Heer’.
Ik bid dat God ervoor zal zorgen dat we zijn wil doen, en dat Jezus Christus ons daarbij zal helpen. Alle eer aan God, voor altijd en eeuwig! Amen.

Gebed in Gods vertrouwen

‘Heer, ik smeek u, neem toch in aanmerking dat ik me altijd oprecht en met heel mijn hart naar uw wil heb gericht en steeds heb gedaan wat goed is in uw ogen’. ‘Een mens kiest in zijn eigen ogen altijd de juiste weg, de Heer toetst wat hem innerlijk beweegt’. - Jesaja 38:3 en Spreuken 16:2


Kon Hizkia in zijn gebed onbevangen zeggen dat zijn hart geheel zuiver was en dat hij altijd in Gods ogen het goede heeft gedaan? Kende hij zichzelf wel in zijn onvolkomenheden? Deed hij wel aan zelfreflectie? Wonderlijk genoeg las ik naast Jesaja de tekst uit Spreuken: ‘een mens kiest in zijn ogen altijd de juiste weg’. Hizkia kon bidden om genezing, omdat hij dit deed in vertrouwen op een God die hoort. Hij wist dat de Heer zijn innerlijke beweging zou toetsen, kende zijn eigen onvolmaaktheden, maar wist ook dat zijn beweegredenen zuiver waren. En daarom kon en mocht hij smeken om verlenging van zijn leven.
Geweldig dat we mogen beseffen dat we als Hizkia mogen bidden in onze eigen beproeving. Dat kan ziekte zijn, werkloosheid, relatieverdriet en noem maar op. De Heer toetst wat jou innerlijk beweegt wanneer jij je smekend tot Hem richt.
Ria Stoorvogel.

Vul hier uw eigen inhoud in.

WEEK 51

Psam 121

Ik sla mijn ogen op naar de bergen, waar komt mijn hulp vandaan? Mijn hulp komt van de HEER die hemel en aarde gemaakt heeft.

Lees meer
Psalm 121
‘Nakomelingen van Jakob, kom mee, laten wij leven in het licht van de Heer’.
Ik bid dat God ervoor zal zorgen dat we zijn wil doen, en dat Jezus Christus ons daarbij zal helpen. Alle eer aan God, voor altijd en eeuwig! Amen.

Geweldige nieuws

Tegen allen zei hij: ‘Wie achter mij aan wil komen, moet zichzelf verloochenen en dagelijks zijn kruis op zich nemen en mij volgen. Want ieder die zijn leven wil behouden, zal het verliezen; maar wie zijn leven verliest omwille van mij, zal het behouden. - Lukas 9:23-24

Jezus volgen, discipelschap.... het is een prachtig verlangen. Achter Jezus aan, Hem trouw zijn en dienen.
Maar heb je wel enig idee van wat dat betekent? Jezus volgen vraagt niet meer en niet minder dan volstrekte overgave van jezelf. Dat blijkt wel uit de woorden die gebruikt worden. Wat moet je doen als je Jezus wilt volgen?
1- je moet jezelf verloochenen en
2- je moet dagelijks je kruis op je nemen.
Iemand met een kruis op zijn rug is zeker weten op weg naar een executie, namelijk die van hemzelf. Jezus volgen is dus absolute zelfverloochening, zelfs de bereidheid om te sterven.
En dat dagelijks. Niet maar een keertje, een zwaar moment in je leven. Het is telkens weer, een voortdurende herhaling. Een levenshouding van zelfverloochening. Het is de controle van je leven uit handen geven en je helemaal aan Jezus toevertrouwen.
Maar wat een geweldige nieuws! Je legt je leven in doorboorde handen. Handen die het kruis gedragen hebben, die aan het kruishout zijn genageld. Die door de dood zijn heengegaan om ons leven te geven. We mogen het nieuwe leven uit zijn handen ontvangen als we de eigen controle over ons leven durven wegdoen. Echt leven is alleen te vinden in de verbondenheid met Jezus.

Vul hier uw eigen inhoud in.

WEEK 51

Psam 121

Ik sla mijn ogen op naar de bergen, waar komt mijn hulp vandaan? Mijn hulp komt van de HEER die hemel en aarde gemaakt heeft.

Lees meer
Psalm 121
‘Nakomelingen van Jakob, kom mee, laten wij leven in het licht van de Heer’.
Ik bid dat God ervoor zal zorgen dat we zijn wil doen, en dat Jezus Christus ons daarbij zal helpen. Alle eer aan God, voor altijd en eeuwig! Amen.

Licht!

“Hij is als de stralende morgenzon die opgaat aan een wolkenloze hemel.” - 2 Samuël 23:4

Heer, U bent die stralende morgenzon!
U, de opgestane Heer!
Open mijn ogen, zodat ik uw morgenlicht zie.
Dat ik zie hoe u alles nieuw maakt.
Open mijn oren, opdat ik nieuwe dingen zal horen.
Open mijn hart, zodat ik uw nieuwe Licht zal doorgeven.
Laat me anderen de ogen openen voor een lichtend vergezicht.
Christus ons Licht, Laat uw Licht schijnen door ons heen.
Totdat Jezus terug komt. Amen.

Vul hier uw eigen inhoud in.

WEEK 51

Psam 121

Ik sla mijn ogen op naar de bergen, waar komt mijn hulp vandaan? Mijn hulp komt van de HEER die hemel en aarde gemaakt heeft.

Lees meer
Psalm 121
‘Nakomelingen van Jakob, kom mee, laten wij leven in het licht van de Heer’.
Ik bid dat God ervoor zal zorgen dat we zijn wil doen, en dat Jezus Christus ons daarbij zal helpen. Alle eer aan God, voor altijd en eeuwig! Amen.

'Til mij uit de tijd'

'Vader in uw handen beveel Ik mijn geest'. - Lucas 23:46

Vader, til Mij uit de tijd,
neem mijn geest in handen.
Laat Mij doodmoe van de strijd
nu bij U belanden.
Leed en pijn
zal niet zijn.
Alle angst verdreven,
bij U glanst het leven.Vader, Ik sta op de grens
en mijn hart klopt zwakker.
Zie het lijden van de mens,
roep Me bij U wakker.
Geef mij zicht
op uw licht.
In dit zwarte dreigen
zult U toch niet zwijgen?

Vader, nu mijn lijf verbloedt
en mijn krachten wijken,
hunker Ik naar 't hoogste goed.
Wil uw hand Mij reiken.
Ga Mij voor,
maak een spoor,
waarlangs zij die hopen
tot U mogen lopen.

Joke Verweerd
Kan gezongen worden op de melodie van (v.h.) Gezang 483

Vul hier uw eigen inhoud in.

WEEK 51

Psam 121

Ik sla mijn ogen op naar de bergen, waar komt mijn hulp vandaan? Mijn hulp komt van de HEER die hemel en aarde gemaakt heeft.

Lees meer
Psalm 121
‘Nakomelingen van Jakob, kom mee, laten wij leven in het licht van de Heer’.
Ik bid dat God ervoor zal zorgen dat we zijn wil doen, en dat Jezus Christus ons daarbij zal helpen. Alle eer aan God, voor altijd en eeuwig! Amen.

LIEFDE

'Op die dag zullen velen tegen mij zeggen: "Heer, Heer, hebben wij niet in uw naam geprofeteerd, hebben wij niet in uw naam demonen uitgedreven, en hebben wij niet vele wonderen verricht in uw naam?" En dan zal ik hun rechtuit zeggen: "Ik heb jullie nooit gekend. Weg met jullie, wetsverkrachters!". - Matteüs 7:22-23


Heftig wat hier staat. Mensen hebben Jezus verkondigd, zijn actief geweest met allerlei geestesgaven als duiveluitdrijving en wonderen doen. En toch, en toch. "Ik heb jullie nooit gekend." Wat klinkt dat heftig. Het is dus blijkbaar mogelijk dat mensen heel actief in de kerk aanwezig zijn maar Jezus niet kennen. Dat ze worden weggezet door Jezus zélf als 'wetsverkrachters'.
Hoe kan dat? Waar het in de wet op aan komt is liefde. Het hart, de samenvatting van de wet is te vatten in één woord: LIEFDE. Liefde is hét kenmerk van de relatie tussen God en mensen en tussen mensen onderling. De relatie zoals die door God is bedoeld. Hoe actief je ook bent in verkondigen en inzetten van je gaven, als het niet geboren is uit de liefdesrelatie met Jezus is het wetsverkrachten. Dan heb je Jezus niet echt leren kennen, dan ben je op afstand gebleven. En dan zal Hij ook rechtuit zeggen: "Ik heb jou nooit gekend." Het gaat in de Bijbel, het gaat in de kerk niet om religie, maar om relatie. Jezus kennen.

Vul hier uw eigen inhoud in.

WEEK 51

Psam 121

Ik sla mijn ogen op naar de bergen, waar komt mijn hulp vandaan? Mijn hulp komt van de HEER die hemel en aarde gemaakt heeft.

Lees meer
Psalm 121
‘Nakomelingen van Jakob, kom mee, laten wij leven in het licht van de Heer’.
Ik bid dat God ervoor zal zorgen dat we zijn wil doen, en dat Jezus Christus ons daarbij zal helpen. Alle eer aan God, voor altijd en eeuwig! Amen.

Houd me vast!

'Steeds houd ik de HEER voor ogen, met hem aan mijn zijde wankel ik niet.' - Psalm 25: 8

Deze zondag van deze week ( de vierde voor Pasen) wordt wel 'zondag oculi' genoemd: ogenzondag.
'Steeds houd ik de HEER voor ogen, met hem aan mijn zijde wankel ik niet.'
Ik wil wel steeds de HEER voor ogen houden, maar niet wankelen? Helaas soms wel. Er gebeuren dingen om mij heen waar ik geen vat op heb. Waarvan ik me afvraag waarom God het toelaat. En als ik dan die hoge golven zie, dan vergeet ik wel eens op God te vertrouwen. Net als Petrus, een groot gelovige, die zijn ogen toch echt op de HEER gevestigd had. Maar toen hij het donkere water zag, werd hij afgeleid, en vergat het even. Hij zakte diep weg. HEER help! Ik verdrink! Maar gelukkig steekt Jezus nog steeds zijn hand naar ons uit om ons weer omhoog te trekken. Hij kijkt ons wel aan: Waarom was je zo bang? Ik ben er toch? Dat is toch mijn naam?

'Heer houdt steeds uw oog op mij gericht, om mij te redden.
Ook als ik u uit het oog verlies. Als ik wankel en het allemaal niet meer zie.
Houd mij vast.
Om Jezus wil. Amen.'Vul hier uw eigen inhoud in.

WEEK 51

Psam 121

Ik sla mijn ogen op naar de bergen, waar komt mijn hulp vandaan? Mijn hulp komt van de HEER die hemel en aarde gemaakt heeft.

Lees meer
Psalm 121
‘Nakomelingen van Jakob, kom mee, laten wij leven in het licht van de Heer’.
Ik bid dat God ervoor zal zorgen dat we zijn wil doen, en dat Jezus Christus ons daarbij zal helpen. Alle eer aan God, voor altijd en eeuwig! Amen.

Woorden van de profeet Jesaja, maar ook van Johannes de Doper. Woorden die hun gelding behouden ook in de Veertigdagentijd.

Een stem van iemand die roept in de woestijn: Bereidt de weg van de Heer, maakt zijn paden recht'. - Matt. 3: 1-3 '

Woorden van de profeet Jesaja, maar ook van Johannes de Doper. Woorden die hun gelding behouden ook in de Veertigdagentijd.

Het christelijk leven is als een weg die we gaan, een weg die smal is, soms moeilijk begaanbaar en vaak eenzaam. Zeker in de huidige tijd waarin de ontkerkelijking in Nederland nog altijd voortschrijdt en christengelovigen een steeds kleinere minderheid vormen.
Wie nu oproept de weg van Christus te gaan voelt zich soms in deze tijd een roepende in de woestijn. Dat moge zo zijn, maar we kunnen in die woestijn wel bij een oase uitkomen. Die oase is Christus, de Bron van Levend water.
De Veertigdagentijd is bij uitstek bedoeld om opnieuw met Hem op weg te gaan naar de Eeuwige Vader. Christus die over zichzelf zegt: 'Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader tenzij door Mij'. Christus als weg. En als we al met Hem op weg waren, dan is deze periode een tijd om nog bewuster en intensiever Zijn Gezelschap te zoeken.

(woorden van W.J. kardinaal Eijk, Aartsbisschop van Utrecht op 14 februari 2018)

Vul hier uw eigen inhoud in.

WEEK 51

Psam 121

Ik sla mijn ogen op naar de bergen, waar komt mijn hulp vandaan? Mijn hulp komt van de HEER die hemel en aarde gemaakt heeft.

Lees meer
Psalm 121
‘Nakomelingen van Jakob, kom mee, laten wij leven in het licht van de Heer’.
Ik bid dat God ervoor zal zorgen dat we zijn wil doen, en dat Jezus Christus ons daarbij zal helpen. Alle eer aan God, voor altijd en eeuwig! Amen.

God waarschuwt Kaïn.

'De HEER vroeg hem: 'Waarom ben je zo kwaad, waarom kijk je zo donker? Handel je goed, dan kun je toch iedereen recht in de ogen kijken? Handel je slecht, dan ligt de zonde op de loer, begerig om jou in haar greep te krijgen; maar jij moet sterker zijn dan zij.'. - Genesis 4: 6-7

Kaïn is boos. Hij kijkt naar Abel en is jaloers. Hij kijkt met een donkere blik naar zijn broer en er groeit donkerheid in zijn hart. God komt naar Hem toe en waarschuwt. "Kaïn, kies het goede, richt je blik op Mij". God probeert Kaïn tot inkeer te brengen. Hij wil betrokkenheid, een relatie met Kaïn. Zo'n relatie brengt licht in het hart en zorgt dat je met een liefdevol oog naar de naaste kijkt.
God waarschuwt Kaïn. "Kijk uit, de zonde ligt op de loer!" Vaak wordt bij zonde gedacht aan al die verkeerde dingen, die we doen. Maar zonde is ook een macht die zich in je hart en leven kan nestelen. Die je in zijn greep kan krijgen. Dat is die verleiding om te zondigen, die voortdurend op de loer ligt. Dan wordt het donker in je oog en je hart. Dan is er geen liefdevolle relatie meer met God en je naaste.
"Je moet sterker zijn, Kaïn!" Vechten tegen de zonde, de begeerte, de verleidingen. Paulus laat zien hoe dat kan: "Ten slotte, zoek uw kracht in de Heer, in de kracht van zijn macht. Trek de wapenrusting van God aan" (Ef.6:10-11).

Vul hier uw eigen inhoud in.

WEEK 51

Psam 121

Ik sla mijn ogen op naar de bergen, waar komt mijn hulp vandaan? Mijn hulp komt van de HEER die hemel en aarde gemaakt heeft.

Lees meer
Psalm 121
‘Nakomelingen van Jakob, kom mee, laten wij leven in het licht van de Heer’.
Ik bid dat God ervoor zal zorgen dat we zijn wil doen, en dat Jezus Christus ons daarbij zal helpen. Alle eer aan God, voor altijd en eeuwig! Amen.

Hij kent je verlangen om Hem te dienen

'En zelfs als ons hart ons aanklaagt: God is groter dan ons hart, Hij weet alles'. - 1 Johannes 3: 20

Geweldige troostvolle woorden heeft Johannes hier voor ons opgetekend. Ik heb de tekst een paar keer overgelezen voor deze goed tot mij doordrong. De Bijbel in Gewone Taal gaf meer helderheid: Als we in liefde met elkaar leven, laten we zien dat we bij de waarheid horen. We kunnen dan vol vertrouwen voor God staan. (vers 19) En stel dat we ons toch nog schuldig voelen. Dan mogen we weten dat God ons beter kent dan wij onszelf kennen. Hij weet dat we ons best doen om goed te leven. (vers 20)
Ken jij dat gevoel van twijfel aan je eigen geloofsleven? Als een ander mooie woorden zegt over geloof en liefde, of dat iemand prachtige zinnen formuleert in een gebed, dan kan het gevoel je bekruipen of jouw geloof wel 'voldoende' is voor God. Wat is het dan een troost te weten dat God groter is dan ons hart, Hij weet alles. Hij kent je verlangen om Hem te dienen, maar kent ook je twijfels en je onzekerheden. Heerlijk dat we zo'n God hebben!

Vul hier uw eigen inhoud in.

WEEK 51

Psam 121

Ik sla mijn ogen op naar de bergen, waar komt mijn hulp vandaan? Mijn hulp komt van de HEER die hemel en aarde gemaakt heeft.

Lees meer
Psalm 121
‘Nakomelingen van Jakob, kom mee, laten wij leven in het licht van de Heer’.
Ik bid dat God ervoor zal zorgen dat we zijn wil doen, en dat Jezus Christus ons daarbij zal helpen. Alle eer aan God, voor altijd en eeuwig! Amen.

Wacht rustig af

Maar Mozes antwoordde het volk: ‘Wees niet bang, wacht rustig af. Dan zult u zien hoe de HEER vandaag voor u de overwinning behaalt. De Egyptenaren die u daar nu ziet, zult u hierna nooit meer terugzien. - Exodus 14: 13

De Israëlieten zitten in het nauw: Vóór hen is de Rietzee, àchter hen komt de Farao met heel zijn leger! Ze zijn woedend op Mozes: “had ons maar in Egypte gelaten!”
Maar profeet Mozes zegt: “Wees niet bang, wacht rustig af. Dan zult u zien hoe de HEER vandaag voor u de overwinning behaalt. De Egyptenaren die u daar nu ziet, zult u hierna nooit meer terugzien.”
Ze hoeven zelf niets te doen. God zal voor hen strijden. God zelf overwint. En dat gebeurt weer op een onverwachte, wonderlijke manier.
Ik denk dat het in ons leven soms net zo gaat: je voelt je helemaal klem zitten en weet geen uitweg meer. Dan roep je God om hulp. Je bent boos, radeloos!
Maar dan komt God op zijn tijd, op zijn onverwachte wijze met een oplossing.
Misschien hoef je dan zelf even niets meer te doen. Wacht rustig hoe God de overwinning gaat behalen!
Zijn oplossingen zijn altijd anders dan je gedacht had!

Vul hier uw eigen inhoud in.

WEEK 51

Psam 121

Ik sla mijn ogen op naar de bergen, waar komt mijn hulp vandaan? Mijn hulp komt van de HEER die hemel en aarde gemaakt heeft.

Lees meer
Psalm 121
‘Nakomelingen van Jakob, kom mee, laten wij leven in het licht van de Heer’.
Ik bid dat God ervoor zal zorgen dat we zijn wil doen, en dat Jezus Christus ons daarbij zal helpen. Alle eer aan God, voor altijd en eeuwig! Amen.

Heerlijk dat we zo'n God hebben!

En zelfs als ons hart ons aanklaagt: God is groter dan ons hart, Hij weet alles'. - 1 Johannes 3: 20 '

Geweldige troostvolle woorden heeft Johannes hier voor ons opgetekend. Ik heb de tekst een paar keer overgelezen voor deze goed tot mij doordrong. De Bijbel in Gewone Taal gaf meer helderheid: Als we in liefde met elkaar leven, laten we zien dat we bij de waarheid horen. We kunnen dan vol vertrouwen voor God staan. (vers 19) En stel dat we ons toch nog schuldig voelen. Dan mogen we weten dat God ons beter kent dan wij onszelf kennen. Hij weet dat we ons best doen om goed te leven. (vers 20)
Ken jij dat gevoel van twijfel aan je eigen geloofsleven? Als een ander mooie woorden zegt over geloof en liefde, of dat iemand prachtige zinnen formuleert in een gebed, dan kan het gevoel je bekruipen of jouw geloof wel 'voldoende' is voor God. Wat is het dan een troost te weten dat God groter is dan ons hart, Hij weet alles. Hij kent je verlangen om Hem te dienen, maar kent ook je twijfels en je onzekerheden. Heerlijk dat we zo'n God hebben!

Ria Stoorvogel.

Vul hier uw eigen inhoud in.

WEEK 51

Psam 121

Ik sla mijn ogen op naar de bergen, waar komt mijn hulp vandaan? Mijn hulp komt van de HEER die hemel en aarde gemaakt heeft.

Lees meer
Psalm 121
‘Nakomelingen van Jakob, kom mee, laten wij leven in het licht van de Heer’.
Ik bid dat God ervoor zal zorgen dat we zijn wil doen, en dat Jezus Christus ons daarbij zal helpen. Alle eer aan God, voor altijd en eeuwig! Amen.

Wat als het waar is ... *

In het begin schiep God de hemel en de aarde... 14God zei: 'Er moeten lichten aan het hemelgewelf komen om de dag te scheiden van de nacht... 27God schiep de mens als zijn evenbeeld, als evenbeeld van God schiep hij hem, mannelijk en vrouwelijk schiep hij de mensen. - Genesis 1 vers 1, 14 en vers 27

13, 8 miljard jaar geleden: het universum ontstaat
4,5 miljard jaar geleden: ontstaan van onze aarde en vervolgens van eencellig leven
4,4 miljoen jaar geleden: de eerste mensachtigen, met toenemende breinomvang
200.000 jaar geleden: homo sapiens is ontwikkeld: de anatomisch 'moderne' mens
45.000 jaar geleden: ontwikkeling menselijke persoonlijkheid: relaties / communiceren
Indrukwekkende ontwikkelingen of een wetenschappelijke illusie? Wie zal het zeggen.
Maar wat als het waar is... Moeten we Genesis, met teksten zoals hierboven, dan aan de kant zetten? Nu en enkele volgende keren wat bespiegelingen aan de hand van het boek "En de aarde bracht voort".1
Wat als het waar is... De geologische bewijzen voor een zeer oude aarde (het zgn. fossielenarchief) zijn erg overtuigend. Echter: de letterlijke lezing van Genesis komt uit op een aarde van maximaal 10.000 jaar en sluit een aarde van 4,5 miljard jaar uit.
Wat als het waar is... Dit dilemma (jonge aarde - oude aarde) los je niet op, als je ervan uitgaat dat de bijbel correcte, wetenschappelijke uitspraken doet. Zo is de bijbel niet bedoeld. Steeds moet je de bijbelse boodschap onderscheiden van het verouderde wereldbeeld dat in het bijbelverhaal meekomt. Dan blijven er nog steeds belangwekkende knelpunten bestaan als je nadenkt over geloof en evolutie. Daarover meer in mijn volgende weekteksten.

*Een aantal weekteksten n.a.v. het boek van Gert van den Brink: EN DE AARDE BRACHT VOORT, 2017

Vul hier uw eigen inhoud in.

WEEK 51

Psam 121

Ik sla mijn ogen op naar de bergen, waar komt mijn hulp vandaan? Mijn hulp komt van de HEER die hemel en aarde gemaakt heeft.

Lees meer
Psalm 121
‘Nakomelingen van Jakob, kom mee, laten wij leven in het licht van de Heer’.
Ik bid dat God ervoor zal zorgen dat we zijn wil doen, en dat Jezus Christus ons daarbij zal helpen. Alle eer aan God, voor altijd en eeuwig! Amen.

Kom Heer Jezus, kom!

“U die uitziet naar de dag van God en het aanbreken daarvan bespoedigt!” - 2 Petrus 3:12

Mijn vader had vroeger een zinnetje waarmee hij ieder gebed afsloot:
“Geef dat wij dienstbaar mogen zijn aan de komst van uw koninkrijk.”
Ik vind dat mooi en heb het over genomen.
Het past helemaal bij bovenstaande tekst uit 2 Petrus.
Maar ik vind het ook wel bijzonder: God komt met haast, heeft hij gezegd. En voor ons idee duurt het nog zo lang. Het is zijn Goddelijk plan. Maar wij, gewone mensen, mogen daaraan meewerken!? Kunnen dat versnellen?! Ja.
Lees 1 Kronieken 5:20 maar: ‘Hij liet zich door hen verbidden, omdat zij op hem hadden vertrouwd.’
Of ‘Geliefde broers en zussen, wees standvastig en onwankelbaar en zet u altijd volledig in voor het werk van de Heer, in het besef dat door de Heer uw inspanningen nooit tevergeefs zijn.’( 1 Korinthe 15:58)
En dat kun je ook echt. Lees maar in Efeziërs 2:10 ‘Hij heeft ons gemaakt tot wat wij nu zijn: in Christus Jezus geschapen om de weg te gaan van de goede daden die God heeft voorbereid.’
En Jezus zegt het zelf in Mattheus 25:40 ‘Alles wat jullie gedaan hebben voor een van de onbelangrijkste van mijn broers of zussen, dat hebben jullie voor mij gedaan.’

Daarom kan ik iedere dag oppakken wat God voor me klaar legt. Het goede doen, me richten op hem en bidden. En zo meewerken aan de komst van zijn Koninkrijk!

De Bijbel eindigt met deze woorden:
‘Hij die dit alles waarborgt, zegt: ‘Ja, Ik kom spoedig.’
Amen. Kom, Heer Jezus!
De genade van de Heer Jezus zij met allen.’

Vul hier uw eigen inhoud in.

WEEK 51

Psam 121

Ik sla mijn ogen op naar de bergen, waar komt mijn hulp vandaan? Mijn hulp komt van de HEER die hemel en aarde gemaakt heeft.

Lees meer
Psalm 121
‘Nakomelingen van Jakob, kom mee, laten wij leven in het licht van de Heer’.
Ik bid dat God ervoor zal zorgen dat we zijn wil doen, en dat Jezus Christus ons daarbij zal helpen. Alle eer aan God, voor altijd en eeuwig! Amen.

Nieuwjaarsbelofte

In de schaduw van je verleden In het onzekere van je toekomst In de zegen van je daden In de last van je onmacht Leg ik mijn belofte IK BEN DIE IK BEN - In de schaduw van je verleden

In de diepte van je gevoelens
In de hoogte van je gedachten
In het zilver van je spreken
In het goud van je zwijgen
Leg ik mijn belofte
IK BEN DIE IK BEN

In het verlangen van je dromen
In je angst voor de werkelijkheid
In de veelheid van je talenten
In de beperking van je mogelijkheid
Leg ik mijn belofte
IK BEN DIE IK BEN

In de blijdschap over wat je lukt
In het verdriet over waarin je niet slaagt
In de dagen die aan je voorbij vliegen
In de nachten die je zult waken
Leg ik mijn belofte
IK BEN DIE IK BEN

Vul hier uw eigen inhoud in.

WEEK 51

Psam 121

Ik sla mijn ogen op naar de bergen, waar komt mijn hulp vandaan? Mijn hulp komt van de HEER die hemel en aarde gemaakt heeft.

Lees meer
Psalm 121
‘Nakomelingen van Jakob, kom mee, laten wij leven in het licht van de Heer’.
Ik bid dat God ervoor zal zorgen dat we zijn wil doen, en dat Jezus Christus ons daarbij zal helpen. Alle eer aan God, voor altijd en eeuwig! Amen.